Hoppa till huvudinnehållet

EH2741 Kommunikation och styrning i elkraftsystem 6,0 hp

Kommunikation och styrning i elkraftsystem är ett stort och brett ämne med många olika del-områden inkluderande instrumentering och mätning, via reglerteknik till dator och kommunikationssystem. Kursen ger ett brett perspektiv på området och öppnar för fortsatta studier i specialiserade ämnen. Innehållet är fokuserat på design, implementering och användning av informations-och kontrollsystem för skydd, automation och drift av elkraftsystem. Kursen är tvärvetenskaplig och omfattar elkrafteknik såväl som dator-och kommunikationssystemteknik.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan EH2741 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kommunikation och styrning i elkraftsystem är ett stort och brett ämne med många olika delområden inkluderande instrumentering och mätning, reglerteknik, dator och kommunikationssystem samt kraftsystemanalys. Kursen ger ett brett perspektiv på området och öppnar för fortsatta studier i specialiserade ämnen. Innehållet är fokuserat på design, implementering och användning av informations-och kontrollsystem för skydd, automation och drift av elkraftsystem. Kursen är tvärvetenskaplig och omfattar elkrafteknik såväl som dator- och kommunikationssystemteknik.

Lärandemål

Syftet med kursen är att introducera grunderna för uppbyggnaden av informations & styrsystem för skydd, automation och styrning av elkraftsystem. Detta gäller såväl traditionella kraftsystem, som de med stora mängder förnyelsebara kraftkällor. Efter genomförd kurs skall studenten kunna:

 • Beskriva funktionen hos den primärutrustning i kraftsystemet som är relevant för skydd, automation och styrning
 • Analysera ställverk och enkla kraftsystem med avseende på tillförlitlighet och behov av skydd, automation och styrning.
 • Beskriva funktionen hos informations & styrsystem som används för skydd, automation och styrning av kraftsystem.
 • Beskriva uppbyggnaden av kommunikationslösningar som ingår i informations & styrsystemen för kraftsystemstyrning.
 • Beskriva betydelsen av informations & styrsystem för anslutning av stora mängder förnybara kraftkällor.
 • Analysera och utveckla enkla system för ställverksautomation och skydd.
 • Analysera och utveckla enkla informations & styrsystem för systemövergripande styrning från kontrollrum, t.ex. SCADA system med EMS applikationer.
 • Konstruera en tillståndsestimator för kraftsystem.
 • Beskriva relevanta standarder för interoperabilitet inom området, t.ex. IEC 61850 och IEC 61970.
 • Beskriva hot och risker med användning av informations & styrsystem för styrning av elkraftsystem, så kallad Cybersäkerhet.

Kursupplägg

Kursen består av tre kursblock som behandlar tre delar av informations & styrsystem för kraftsystemstyrning, lokala system för automation & skydd, kommunikationssystem samt system på kontrollrumsnivå. Samtliga block består av en projektuppgift inklusive laborationsarbete och därutöver en kontrollskrivning (totalt tre stycken).

Det första blocket innefattar primärutrustning, system för mätning, samt skydds och automationssystem. I blocket ingår att analysera och utveckla system för automation och skydd i teorin och i praktiskt arbete.

Block två behandlar kommunikationssystem på lokal och central nivå. I blocket ingår grundläggande genomgång av moderna kommunikationslösningar för kraftsystemstyrning, samt utveckling av kommunikationssystem i teori och med praktiskt laborationsarbete.

Block tre avhandlar centrala system för kraftsystemstyrning från kontrollrum, i blocket ingår analys och utveckling av tillståndsestimator och enklare kontrollrumsapplikationer samt SCADA system.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För studenter som läser kursen som enstaka kurs krävs minst 90 hp inom matematik, datavetenskap, elektroteknik eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper i elektroteknik eller datavetenskap motsvarande innehållet kandidatexamen för respektive program

Utrustning

Inga

Kurslitteratur

Kurskompendium som tillhandahålls via kursens hemsida 3 veckor före kursstart.


Litteraturen kan komma att kompletteras under kursens genomförande.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift 1, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projektuppgift 2, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO3 - Projektuppgift 3, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinationen består av projektarbete i grupp, samt individuella kontrollskrivningar.

Övriga krav för slutbetyg

För godkänt betyg på kursen (E) krävs att studenten genomför grundnivån i samtliga tre projektuppgifter (PRO1 2hp, PRO2 2hp, PRO3 2hp) i kursen. För högre betyg krävs att studenten genomför tilläggsnivån i projektuppgifterna, slutbetyget i kursen baseras på resultatet av tilläggsnivån projektuppgifterna, samt resultaten på kontrollskrivningarna. 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Lars Nordström

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EH2741

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

EH2745 Datortillämpningar i elkraftsystemet

EH2751 Distribuerad styrning av kraftsystem, projektkurs

Kontaktperson

Lars Nordström (larsno@kth.se)

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.