Hoppa till huvudinnehållet

EH2745 Datortillämpningar i elkraftsystemet 4,5 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan EH2745 (VT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen består av två block, vardera bestående av projektuppgift, föreläsningsserie, samt övningstillfällen.

Block ett innefattar analys och modellering av behovet av informationsutbyte för kraftsystemstyrning. Syftet är att träna studenterna i att analysera de olika perspektiv på information som är nödvändiga för kraftsystemstyrning. Projektuppgiften i block innefattar implementation av en enklare informationsmodell för utbyte av data om kraftsystem. Föreläsningsserien ger grunderna i informationsmodellering och är fokuserad på modellering i UML och revanta standarder.

Block två innefattar grunderna i programmeringsteknik och datavetenskap. Syftet är att träna studenterna i att utifrån ett datavetenskapligt angreppssätt analysera en typisk tillämpning av datorsystem för automation, styrning eller optimering av kraftsystem, utveckla en programvarulösning, samt implementera denna i ett enklare program. I lösningen ingår att använda standardiserade protokoll för mätning och styrning i kraftsystem, exempelvis 61850 med föreläsningsserien ger grunder i datavetenskap, men är fokuserad på programmering i Java och tillämning av standarder.

Lärandemål

Syftet med kursen är att öva studenterna i att utveckla datorsystem för avancerad automation, styrning och övervakning av elkraftsystem. Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

  • Omvandla ett styrningsproblem i till lämplig programvarustruktur.
  • Analysera behovet av informationsutbyte och föreslå lämpliga informationsmodeller och protokoll.
  • Utveckla enklare programvara för ett styrningsprogram.
  • Analysera informationsinnehållet i en automations och övervakningsfunktion för kraftsystem.
  • Skapa konsistenta informationsmodeller för kraftsystemstyrning.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen 180hp eller motsvarande. Engelska 6.

EH2741 Kommunikation och styrning i elkraftsystem.

Rekommenderade förkunskaper

EH2741 Kommunikation & Styrning i elkraftsystem

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projektuppgift 1, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • PRO2 - Projektuppgift 2, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinationen består av två projektuppgifter.

Projektuppgift 1 innefattar kravanalys och informationsmodellering för styrning av kraftsystem.

Projektuppgift 2 innefattar analys, design och implementation av en applikation för kraftsystemstyrning i Java.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd examination i alla delmoment.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

EH2751, Kommunikation & Styrning i elkraftsystem, projektkurs

Kontaktperson

Lars Nordström (larsno@kth.se)