Hoppa till huvudinnehållet

EH2745 Datortillämpningar i elkraftsystemet 4,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan EH2745 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen består av två block, vardera bestående av projektuppgift, föreläsningsserie, samt övningstillfällen.

Block ett innefattar analys och modellering av behovet av informationsutbyte för kraftsystemstyrning. Syftet är att träna studenterna i att analysera de olika perspektiv på information som är nödvändiga för kraftsystemstyrning. Projektuppgiften i block innefattar implementation av en enklare informationsmodell för utbyte av data om kraftsystem. Föreläsningsserien ger grunderna i informationsmodellering och är fokuserad på modellering i UML och revanta standarder.

Block två innefattar grunderna i programmeringsteknik och datavetenskap. Syftet är att träna studenterna i att utifrån ett datavetenskapligt angreppssätt analysera en typisk tillämpning av datorsystem för automation, styrning eller optimering av kraftsystem, utveckla en programvarulösning, samt implementera denna i ett enklare program. I lösningen ingår att använda standardiserade protokoll för mätning och styrning i kraftsystem, exempelvis 61850 med föreläsningsserien ger grunder i datavetenskap, men är fokuserad på programmering i Java och tillämning av standarder.

Lärandemål

Syftet med kursen är att öva studenterna i att utveckla datorsystem för avancerad automation, styrning och övervakning av elkraftsystem. Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

  • Omvandla ett styrningsproblem i till lämplig programvarustruktur.
  • Analysera behovet av informationsutbyte och föreslå lämpliga informationsmodeller och protokoll.
  • Utveckla enklare programvara för ett styrningsprogram.
  • Analysera informationsinnehållet i en automations och övervakningsfunktion för kraftsystem.
  • Skapa konsistenta informationsmodeller för kraftsystemstyrning.

Kursupplägg

Kursen genomförs i huvudsak genom projektarbete i vilket studenterna utvecklar informationsmodeller och analysmetoder.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen 180hp eller motsvarande. Engelska 6.

EH2741 Kommunikation och styrning i elkraftsystem.

Rekommenderade förkunskaper

EH2741 Kommunikation & Styrning i elkraftsystem

Utrustning

Inga

Kurslitteratur

Artifical Intelligence a Modern Approach, Russel & Norvig

IntelliGrid Common Information Model Primer, EPRI Technical Report 2013

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projektuppgift 1, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • PRO2 - Projektuppgift 2, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinationen består av två projektuppgifter.

Projektuppgift 1 innefattar kravanalys och informationsmodellering för styrning av kraftsystem.

Projektuppgift 2 innefattar analys, design och implementation av en applikation för kraftsystemstyrning i Java.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd examination i alla delmoment.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Lars Nordström

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EH2745

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

EH2751, Kommunikation & Styrning i elkraftsystem, projektkurs

Kontaktperson

Lars Nordström (larsno@kth.se)

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.