EH2770 IT-Management med Enterprise Architecture I 7,5 hp

IT Management with Enterprise Architecture I

Tidigare fick verksamheten i större företag stöd av ett antal från varandra avskilda IT system som alla utförde specifika uppgifter åt respektive verksamhetsdel, från processtyrning i realtid till administrativa funktioner som lönehantering och fakturering. För att på ett bättre sätt uppfylla kraven från verksamheten har dessa system utökats och integrerats till ett system i sin egen rätt, det verksamhetsövergripande IT-systemet. Givet denna historia består idag sådana verksamhetsövergripande IT-system av en mängd heterogena komponenter ihopkopplade av en likaledes brokig uppsättning av integrationsmekanismer. För att möjliggöra en rationell utveckling och design, där verksamhetens krav omsätts i tekniskt och ekonomiskt fördelaktiga IT-lösningar, krävs verksamhetsövergripande systemarkitekturmodeller (Enterprise Architecture på engelska) som ger en god helhetsförståelse.

Denna kurs syftar till att utveckla studenternas förståelse för och förmåga att använda enterprise architecture-modeller för att beskriva och designa kostnadseffektiva IT-portföljer med ett gott stöd för verksamheten som använder dem. 

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande INSTÄLLD

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna:

 • med exempel beskriva och förklara komplexiteten i verksamhet och dess IT-stöd för större organisationer.
 • kunna producera förståeliga och realistiska enterprise architecture-modeller av organisationer i ett fördefinierat modelleringsspråk.
 • använda enterprise architecture modeller (skapade i ett fördefinierat modelleringsspråk) för att analysera och värdera kvaliteten olika scenarion av en organisations verksamhet och IT-stöd.
 • skapa förenklade planer för hur man ändrar en verksamhet och dess IT-stöd från ett nuläge till ett framtida önskat scenario.

Vidare skall deltagarna:

 • ha en grundläggande förståelse hur Enterprise Architecture används praktiskt i organisationer idag.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen består av, och examineras utifrån, en huvudsaklig projektuppgift i vilken studenterna ikläder sig rollen som en chefsarkitekt för ett större företags IT-portfölj. Företaget ifråga har i dagsläget en verksamhet och IT-portfölj utan styrning och ett dåligt verksamhetsstöd. Uppgiften går ut på att föreslå ett förändringsscenario samt övertyga företagets VD att genomföra ett förändringsprojekt som implementerar scenariot.

Kursen innehåller följande kunskapsmoduler:

 • Verksamheters komplexitet.
 • Enterprise Architecture-modellering.
 • Enterprise Architecture-analys.
 • Förändringsplanering med Enterprise Architecture.

Kursupplägg

Kunskapsmodulerna studeras av studenterna själva och sedan hålls seminarier och handledningsmöten med lärarna och även diskussionsgrupper med studenter. Kursen innehåller även ett antal traditionella gästföreläsningar med talare från näringslivet.

Projektuppgiften redovisas utöver skriftlig inlämning av en rapport vid en muntlig presentation. Uppgiften görs i grupper.

Behörighet

För fristående kursstuderande: 120hp samt engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Kunskap från följande områden är fördelaktigt: objektorienterad programmering, datorkommunikation och datornät, datorteknik, programvaruutveckling. 

Litteratur

Annonseras vid kursstart (en sammanställning av rapporter, böcker, artiklar, websidor och videofilmer)

Utrustningskrav

Egen dator med Windows- eller Mac-operativsystem och rättigheter att installera programvara.

Examination

 • INLA - Inlämningsuppgift 1, 1,0, betygsskala: P, F
 • INLB - Inlämningsuppgift 2, 1,0, betygsskala: P, F
 • PROA - Projektuppgift, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEMA - Föreläsningsserie, 1,0, betygsskala: P, F

Kursen huvudsakliga examination är en huvuduppgift som också lämnas in preliminärt efter halva kursen. Utöver detta examineras även en muntlig presentation samt närvaro på gästföreläsningar. Projektuppgiften görs i grupper. I fall då gruppens betyg behöver särskiljas examineras studenterna individuellt via muntlig tentamen.

Krav för slutbetyg

Samtliga examinationsmoment måste vara godkända.

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Mathias Ekstedt

Examinator

Mathias Ekstedt <mekstedt@kth.se>

Robert Lagerström <robertl@kth.se>

Övrig information

Ersätter EH2020 Industriella informations- och styrsystem

Påbyggnad

EH2781 IT-Management med Enterprise Architecture II, fallstudier

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.