Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

EI1110 Elkretsanalys, utökad kurs 9,0 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 CELTE programstuderande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik, åk 1, Obligatorisk

Perioder

HT 2024: P1 (4,0 hp)

VT 2025: P3 (5,0 hp)

Varaktighet

2024-08-26
2025-03-16

Studietakt

33%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 CELTE programstuderande

Anmälningskod

50165

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 CELTE programstuderande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan EI1110 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

1.Grundläggande komponenter, spännings- och strömkällor (oberoende och beroende). Ohms lag och Kirchhoffs lagar. Analysmetoder inkluderande nodanalys, maskanalys, superposition och grafiska metoder.

2.Tvåpolsekvivalanter (Thevenin- och Norton-ekvivalanter).

3.Operationsförstärkare.

4.Transienta inkopplingsförlopp inkluderande jämvikt och kontinuitet. Tidsfunktioner av kretsstorheter i dynamiska kretsar.

5.Komplexa tal. Växelström och tidsharmoniska signaler analyserade med komplexa metoden (“j omega-metoden”). Impedanser.

6.Komplex effekt. Aktiv, reaktiv och skenbar effekt. Tellegens teorem. Anpassning och faskompensering, effektfaktor.

7.Induktiv koppling och transformatorer.

8.Filterkretsar samt Bode-diagram/plottar.

9.Trefassystem och balans i sådana.

10.Hållbarhetsfrågor från ett elkretsperspektiv. Dessa inkluderar, men behöver inte vara begränsade till, design- och materialval samt återvinning.

11.Tillämpningar. Kursens CDIO-element inkluderar dimensionsanalys och att konstruera, dimensionera och skapa enklare kretsar, vilket faller under begreppet ”Conceiving”, med element till en början av ”Designing”.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

•lösa problem inom elkretsanalys, genom att ställa upp en beräkningsmodell, välja lämplig metod, göra vederbörliga approximationer, formulera och lösa nödvändiga ekvationer och rimlighetsbedöma resultatet i syfte att lösa kretsstorheter i linjära elektriska kretsar

•utvärdera elektriska kretsar utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

För högre betyg ska studenten dessutom kunna, med progression i såväl fullständighet som bredd, lösa problem från hela kursinnehållet.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Studenten förväntas känna till spänning, ström, effekt, serie- och parallellkoppling av resistanser. Vidare förväntas studenten ha kunskaper om komplexa tal, algebraisk bråkräkning med komplexa storheter, polär och kartesisk form för komplexa tal.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laboration 1, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • LAB2 - Laboration 2, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen 1, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN2 - Tentamen 2, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.