EI1110 Elkretsanalys, utökad kurs 9,0 hp

Electrical Circuit Analysis, Extended Course

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

1.    Grundläggande komponenter, spännings- och strömkällor (oberoende och beroende). Ohms lag och Kirchhoffs lagar. Analysmetoder inkluderande nodanalys, maskanalys, superposition och grafiska metoder.
2.    Tvåpolsekvivalanter (Thevenin- och Norton-ekvivalanter).
3.    Operationsförstärkare.
4.    Transienta inkopplingsförlopp inkluderande jämvikt och kontinuitet. Tidsfunktioner av kretsstorheter i dynamiska kretsar.
5.    Komplexa tal. Växelström och tidsharmoniska signaler analyserade med komplexa metoden (j omega-metoden). Impedanser.
6.    Komplex effekt. Aktiv, reaktiv och skenbar effekt. Tellegens teorem. Anpassning och faskompensering, effektfaktor.
7.    Induktiv koppling och transformatorer.
8.    Filterkretsar samt Bode-diagram/plottar.
9.    Trefassystem och balans i sådana.
10.    Tillämpningar. Kursens CDIO-element inkluderar dimensionsanalys och att konstruera, dimensionera och skapa enklare kretsar, vilket faller under begreppet ”Conceiving”, med element till en början av ”Designing”.

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

lösa delar av problem från merparten av kursinnehållet, genom att 

 • ställa upp en beräkningsmodell
 • välja lämplig metod
 • göra vederbörliga approximationer
 • formulera och lösa nödvändiga ekvationer
 • rimlighetsbedöma resultatet 

i syfte att lösa kretsstorheter i linjära elektriska kretsar.

För högre betyg ska studenten dessutom kunna, med progression i såväl fullständighet som bredd, lösa problem från hela kursinnehållet.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Studenten förväntas känna till spänning, ström, effekt, serie- och parallellkoppling av resistanser. Vidare förväntas studenten ha kunskaper om komplexa tal, algebraisk bråkräkning med komplexa storheter, polär och kartesisk form för komplexa tal.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Laboration 1, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laboration 2, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen 1, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN2 - Tentamen 2, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Daniel Månsson

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EI1110

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Daniel Månsson

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.