Hoppa till huvudinnehållet

EI1120 Elkretsanalys för energi och miljö 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan EI1120 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Grundläggande komponenter, spännings- och strömkällor (oberoende och beroende). Ohms lag och Kirchhoffs lagar. Analysmetoder inkluderande stegvis lösning genom förenklande, nodanalys, superposition och grafiska metoder.
 • Tvåpolsekvivalenter (Thevenin- och Norton-ekvivalenter).
 • Effektanpassning.
 • Operationsförstärkare.
 • Kondensatorer och spolar.
 • Inkopplingsförlopp och stegfunktionen.
 • Jämvikt och kontinuitet. Tidsfunktioner av kretsstorheter i dynamiska kretsar och filterkretsar.
 • Växelström analyserad med den komplexa metoden. 
 • Komplex effekt, aktiv-, reaktiv- och skenbar effekt, effektfaktor.
 • Induktiv koppling: ömsesidiginduktanser och transformatorer. 
 • Trefassystem i balanserade och obalanserade fallen. 
 • Tillämpningar och datorberäkningar.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • tillämpa teorier och metoder inom kretsanalys samt reproducera grundläggande teorem och definitioner av viktiga begrepp som beskrivs i kursinnehållet,
 • lösa delar av problem från merparten av kursinnehållet, genom att ställa upp en beräkningsmodell och lösa beräkningsuppgiften analytiskt: välja lämplig metod; göra vederbörliga approximationer; formulera och lösa nödvändiga ekvationer; och rimlighetsbedöma resultatet i syfte att lösa kretsstorheter i linjära elektriska kretsar.

För högre betyg ska studenten dessutom kunna, med progression i såväl fullständighet som bredd, lösa problem från hela kursinnehållet.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Matematik för Civilingenjörsutbildning i energi och miljö (CENMI) årskurs 1 och årskurs 2, eller motsvarande. Linjära ordinära differentialekvationer med konstanta koefficienter, komplexa tal på polär och kartesisk form, komplexkonjugat och algebraisk bråkräkning med komplexa variabler, är alla flitigt använda i kursen och förväntas vara väl inhämtade vid kursens början.
Vidare bidrar linjär algebra (matrisekvationer) och grundläggande ellära (elektriska och magnetiska fält, kretsstorheter) till förståelsen av ämnets sammanhang, fast dessa är inte nödvändiga för att läsa kursen.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt 1, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projekt 2, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Nathaniel Taylor

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EI1120

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Nathaniel Taylor (taylor@kth.se)

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.