EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 6,0 hp

Electromagnetic Theory, Smaller Course

Information om kursen finns på KTH social för EI1220 som samläses med denna fram till och med andra tenta-skrivningen. Löpande information kommer på KTH's canvas för EI1228.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Elektrostatik:

 • Coulombs lag; elektriska fältet E; laddningsfördelningar; Gauss lag, där fält definieras utifrån deras kraftverkan, beräkna fält utifrån givna laddningsfördelningar
 • skalära potentialen; elektrostatisk energi; ledare; kapacitans
 • speglingsmetoder för randvärdesproblem
 • elektriska dipolen; polarisation; bundna laddningar; D-fältet; dielektrika; permittivitet; elektriska fältets växelverkan med material. 
 • strömtäthet; ledningsförmåga; resistans; Joules lag.

Magnetostatik och induktion:

 • Biot-Savarts lag; magnetiska fältet B; kontinuitetsekvationen; Ampères lag; vektorpotentialen; B-fältet definieras utifrån dess kraftverkan; beräkna magnetiska fält utifrån en given stationär strömfördelning
 • magnetiska dipolen; magnetisering; bundna strömtätheter; H-fältet; permeabilitet; magnetiska fälts växelverkan med material. 
 • elektromotorisk kraft; induktionslagen; induktans; magnetisk energy.

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten utifrån en elektromagnetisk problembeskrivning kunna

 • lösa elektrostatiska problem genom att välja rätt metod, analysera problemet med korrekt tillämpad teori och matematiska verktyg (vektoralgebra, integralkalkyl, approximationer), för att erhålla och presentera korrekta resultat, samt rimlighetsbedöma om resultaten är korrekta
 • lösa magnetostatiska problem och induktionsproblem genom att välja rätt metod, analysera problemet med korrekt tillämpad teori och matematiska verktyg (vektoralgebra, integralkalkyl, approximationer), för att erhålla och presentera korrekta resultat, samt rimlighetsbedöma om resultaten är korrekta. 

Notera att ’lösa problem’ i lärandemålen ovan betyder också att utifrån en lämplig del av Maxwells ekvationer med hjälp av t.ex. vektoranalys, integralkalkyl och differentialkalkyl kunna visa hur, inom elektromagnetismen, kända uttryck är relaterade till varandra. T.ex. Gauss lag på integralform ska kunna härledas utifrån differentialekvationen. 

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Slutförda kurser motsvarande kurserna inom Civilingenjörsutbildning i energi och miljö (CENMI) samt inom utbildningen Civilingenjör & lärare (CLGYM) i

 • linjär algebra
 • differential- och integralkalkyl, i en och flera variabler
 • analys av elektriska kretsar
 • vektoranalys.

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper i integralkalkyl, vektoralgebra (kartesiska, cylindriska- och sfäriska koordinatsystem, skalär och kryssprodukt), vektoranalys (gradient, divergens, rotation, Gauss och Stokes vektorsatser) samt kännedom om begreppen kraft, moment, tyngdpunkt, arbete, energi och effekt.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • KONE - Kontrollskrivning E, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • KONM - Kontrollskrivning E, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Lars Jonsson

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EI1228

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde *

Elektroteknik, Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Lars Jonsson

Övergångsbestämmelser *

Det tidigare provmomentet TEN1 har ersatts av KONE och KONM.

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.