Hoppa till huvudinnehållet

EI1360 Elkraftteknik II 7,5 hp

Kursen bygger vidare på den grundläggande kursen i elkraftteknik, med mer detaljerad analys och flera specifika tillämpningar

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan EI1360 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen omfattar följande ämnen:

- Komponenter och konstruktion i anläggningar av nät och byggnader. Typiska topologier och dimensionering.

- Kortslutningsströmmar. Beräkning med kortslutningseffekt och procentimpedans. Balanserade och obalanserade fel i trefassystem. Transientkomponenter i felström i induktiva kretsar och från roterande maskiner. 

- Skydd: konsekvenser och skyddsprinciper, gällande kortslutnings- och jordslutningsströmmar och beröringsspänningar. 

- Kraftelektronik, med fokus på omriktare för och nätanslutning av källor och för motorstyrning. 

- Källor:  distribuerad kraftgenerering, energilagring, reservkraftsystem. 

- Drivsystem med motorer och kraftelektronik, med fokus mest på asynkronmotorn.

- Elkvalitet och elmiljö: problem, orsak, konsekvenser, reduktionssätt. Problemen  inkluderar spänningsändringar, övertoner, andra störande frekvenser, och transienter såsom från åska. Metoderna hanterar minskning av orsak, ökad tålighet, samt skärmning och överspänningsskydd. Fokus är främst på lågspänningsanläggningar. 

- Elfordon i bandrift, system för banmatning hos järnvägar. Nuvarande utformning, med fokus på system i Sverige. Pågående och framtida ändringar. 

- Elfordon förutom bandrift: elbilar, lastbilar m.m. Typiska parametrar, laddningssystem, hantering av laddningsinfrastruktur inom elnätet. 

- Belysning: ljuskällor, principer för belysning i diverse sammanhang.

- Översikt av lagar, föreskrifter, standard och praxis, inom elsäkerhet, elektromagnetisk förenlighet och entreprenadsrätt.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

- bestämma lämpliga val av komponenter i elsystem och anläggningar, inklusive beräkning av last- och felströmmar, med hänsyn även till säkerhet och elmiljö 

- för källor och förbrukningsutrustning såsom solel, batterilagring, drivsystem, elfordon och belysning, redogöra för grundegenskaperna, diskutera typiska parametrar och göra vanliga typer av beräkningar

- utföra praktiskt arbete. Exempelvis att undersöka egenskaperna hos en motor i laboratoriet, och att bestämma lämplig koppling och inställning för en motor med tillhörande styrutrustning och sedan att utföra det på ett korrekt, säkert och prydligt sätt

- diskutera hur elkraftteknik nu och i framtiden stödjer ett hållbart energisystem, och några befintliga hållbarhetsproblem med exempelvis elnät, källor och energilagring.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i grundläggande elkraftteknik, 8 hp, motsvarande slutförd kurs EI1230.

Kunskaper i transformmetoder, 8 hp, motsvarande slutförd kurs HF1011. 

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs.

Den som är registrerad anses vara aktivt deltagande.

Med slutexamination avses både ordinarie examination och det första omexaminationstillfället.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projektarbete, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EI1360

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex