EI2410 Fältteori för vågledare 7,5 hp

Field Theory for Guided Waves

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • sönderläggning av fälten och Maxwells ekvationer i isotropa material
 • analys av propagerande och icke-propagerande TM-, TE- & TEM-moder i metalliska hålrumsvågledare
 • hålrumsvågledare med rektangulära och cirkulära tvärsnitt
 • tillämpning av modortogonalitet vid excitation från källor samt vid energitransport
 • modanpassningsmetoden för att analysera spridning vid diskontinuiteter
 • analys av dämpning och koppling mellan vågledarmoder
 • analys av resonanskaviteter, ortogonalitetssamband, förluster och bandbredd
 • plana dielektriska vågledare och optiska fibrer
 • analys av kvasi-TEM-moderna i flerledarsystem.

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • demonstrera konceptuell förståelse och bevisa allmänna principer för elektromagnetiska fält i vågledare

i syfte att kunna använda de elektromagnetiska lagarna i kombination med matematiska metoder för att lösa fältproblem inbegripande bundna elektromagnetiska vågor.

För att få högre betyg ska studenten kunna

 • med progression i såväl fullständighet som bredd demonstrera färdigheter i att lösa specifika vågledarproblem.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

 • Slutförd kurs på grundnivå i teoretisk elektroteknik motsvarande någon av EI1220 och EI1320.
 • Slutförd kurs i matematiska metoder inom fysiken, innehållande vektoranalys, variabelseparation och ortogonala funktioner motsvarande SI1200 Fysikens matematiska metoder.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper i teoretisk elektroteknik, motsvarande kurserna EI1220 och EI1222 eller kursen EI1320. Väl inhämtade grundkunskaper i matematik. Fysikens matematiska metoder och komplexa funktioner rekommenderas. Viss kännedom om numeriska programvaror, som Matlab och Maple.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • PROA - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENA - Skriftlig tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Martin Norgren

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EI2410

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde *

Elektroteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

EI2400 Tillämpad antennteknik
EI2420 Elektromagnetisk vågutbredning

Kontaktperson

Martin Norgren

Övergångsbestämmelser *

Studenter kursregistrerade med momentet TEN1 följer det nya kursupplägget och resultatet på TEN1 motsvarar då det sammanvägda resultatet från PROA och TENA.

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.