Hoppa till huvudinnehållet

EI2423 Grundläggande kanalmodellering för trådlös kommunikation 7,5 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan EI2423 (HT 2011–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar ämnen inom flera olika kunskapsområden såsom elektromagnetisk vågutbredning, antennteori, digital radiokommunikation, stokastisk signalbehandling och sannolikhetsteori:

 • Grundläggande elektromagnetiska vågutbredningsmekanismer
 • Grundläggande antennegenskaper
 • Grundläggande egenskaper hos flervägsutbredningskanaler
 • Flerdimensionell systembeskrivning och korrelationsfunktioner
 • Karakterisering av flervägsutbredningskanaler
 • Kanoniska vågutbredningskanalmodeller
 • Flerantennsystem i s.k. Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) radiokanaler
 • Karakterisering av interaktion mellan antennen och kanalen
 • Miljöspecifika vågutbredningskanalmodeller
 • Grundläggande mätteknik för radiokanaler
 • Grundläggande kanalestimering, statistisk inferens och model selektering

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande

 • blivit förtrogen med de grundläggande fysikaliska lagarna samt de empiriska relationer som förutsätts beskriva vågutbredningen i trådlösa radiokanaler och kunna tillämpa dessa i modelleringen av praktiska fall,
 • fått en fysikalisk och matematisk förståelse för grundläggande egenskaper hos flervägsutbredningskanaler med avseende på hur deras egenskaper varierar i tid och rum samt kunna tillämpa dessa för analys och modellering av realistiska radiokanaler,
 • förstå principer för hur antennkanalen interakterar samt kunna tillämpa dessa i optimeringen av prestanda hos olika trådlösa kommunikationssystem över flervägsutbredningskanaler som uppfyller angivna kriterier, t.ex. maximering av spektraleffektiviteten hos multiple-input multiple-output (MIMO)-kanaler eller maximering av antenndiversitetsvinst,
 • kunna hitta och använda relevant teknisk och vetenskaplig litteratur nödvändig för att lösa problem med anknytning till vågutbredningsmodellering
 • kunna presentera sina resultat i skriftligt format

Kursupplägg

Föreläsningar, räkneövningar och seminarier. Totalt kommer det att finnas 25 sessioner och var och en av dem kommer att vara 2 timmar lång.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande kunskaper i

 • linjär algebra
 • komplex analys
 • vektoranalys
 • sannolikhetsteori
 • elektromagnetisk fältteori

Rekommenderade förkunskaper

Kurserna EI1200 Elektromagnetisk fältteori och EI1210 Vågutbredning & antenner, eller kursen EI1240 Teoretisk elektroteknik F eller motsvarande kunskap samt eng B eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kursen täcker ett brett område och således finns det ingen enskild bok som täcker alla moment. Kursen kommer främst att baseras på föreläsningsanteckningar och presentationer. Följande är en lista över lämpliga läroböcker som kan konsulteras:

 • A.F. Molisch, "Wireless Communications"
 • S.R. Saunders, "Antennas and propagation for wireless communication systems"
 • T. S. Rappaport, "Wireless communications: Principles and practice"
 • L. Ahlin, J. Zander, "Principles of wireless communications"
 • R. Vaughan, J. B. Andersen, "Channels, propagation and antennas for mobile communications"
 • J. D. Parsons, "The mobile radio propagation channel"
 • H. L. Bertoni, "Radio propagation for modern wireless systems"
 • N. Blaunstein, J. B. Andersen, "Multipath phenomena in cellular networks"

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

  Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

  En obligatorisk 5-timmars tentamen (muntlig eller skriftlig)

  Övriga krav för slutbetyg

  • Två obligatoriska uppgifter måste lämnas in och godkännas inom angivna tidsramar. Detta är ett krav för att få delta i tentamen
  • Slutligiltiga betyget baseras till 100% på skriftlig (eller muntlig när det anses nödvändigt) tentamen vid slutet av perioden.

  Möjlighet till komplettering

  Ingen information tillagd

  Möjlighet till plussning

  Ingen information tillagd

  Examinator

  Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

  Ytterligare information

  Kurswebb

  Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

  Kurswebb EI2423

  Ges av

  Huvudområde

  Elektroteknik

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Påbyggnad

  Ingen information tillagd