Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalEI2460 Batterier för energilagring i elsystem 6,0 hpAdministrera Om kursen

Batterier i elsystem ger nya möjligheter för balansering och drift av elsystemet, och kan ses som en ny komponent i elsystemet. Denna kurs syftar till att ge en förståelse kring dessa möjligheter, samt att ge kunskap kring matematiska metoder för att kunna modellera och analysera inverkan på elsystemet.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan EI2460 (VT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Olika teknologier för energilagring
 • Planering, drift och underhåll av elkraftsystem med batterilagring. Detta innefattar olika aspekter som; inverkan på elmarknad, frekvensreglering, laddning och distribuerade system.
 • Livscykelkostnadsanalys för elkraftsystem med batterilager
 • Modellering och analys av batterisystem med elsystemtillämpningar
 • Dimensionering och analys av batterilagringssystem för olika tillämpningar i elnät och transportsystem.
 • Batterilager för energi och transportsystem vilket inkluderar samverkan mellan energi och transportsystem genom elektrifiering. Detta innefattar olika metoder för laddning; inklusive induktiv och snabbladdning.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för olika teknologier för energilagring som kan användas i elsystemet
 • redogöra för olika teknologier för laddning av elsystem
 • redogöra för batteriers livscykel i elsystemstillämpningar
 • härleda och använda modeller för batterier i elsystemsammanhang
 • dimensioner och analysera batterilagringssystem för olika tillämpningar i elsystemsammanhang
 • ta fram modeller för hur batterilagring i elsystemet påverkar elmarknaden och frekvensregleringen 
 • härleda och använda modeller för analys av samverkan mellan energi och transportsystem

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs EG2100 Analys av elkraftsystem eller motsvarande.

Slutförd kurs EJ2301 Effektelektronik eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INLA - Inlämningsuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • LABA - Laboration, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Skriftlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Daniel Månsson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EI2460

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Daniel Månsson

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.