Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

EI2460 Batterier för energilagring i elsystem 6,0 hp

Batterier i elsystem ger nya möjligheter för balansering och drift av elsystemet, och kan ses som en ny komponent i elsystemet. Denna kurs syftar till att ge en förståelse kring dessa möjligheter, samt att ge kunskap kring matematiska metoder för att kunna modellera och analysera inverkan på elsystemet.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 TELPM,TIETM programstuderande

Anmälningskod

60301

Rubriker med innehåll från kursplan EI2460 (VT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Olika tekniker för energilagring.
 • Planering, drift och underhåll av elkraftsystem med batterilagring. Detta innefattar olika aspekter som inverkan på elmarknad, frekvensreglering, laddning och distribuerade system.
 • Elektrokemiska och termiska modeller för beräkning av batteriers grundläggande egenskaper.
 • Ragone-teori.
 • Kostnadsanalys för elkraftsystem med batterilager.
 • Modellering och analys av batterisystem för elsystemstillämpningar.
 • Dimensionering och analys av batterilagringssystem för olika tillämpningar i elnät och transportsystem.
 • Batterilager för energi och transportsystem, vilket inkluderar samverkan mellan energi- och transportsystem genom elektrifiering.
 • Hållbarhetsfrågor för batterier.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för olika tekniker för energilagring som kan användas i elsystemet
 • redogöra för batteriers åldrande i elsystemstillämpningar
 • härleda och använda modeller för batterier i elsystemssammanhang
 • dimensionera och analysera batterilagringssystem för olika tillämpningar i elsystemssammanhang
 • simulera och analysera påverkan av ett batterilagringssystem i ett elsystem.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i analys av elkraftsystem, 6 hp, motsvarande slutförd kurs EG2100.

Kunskaper i effektelektronik, 6 hp, motsvarande slutförd kurs EJ2301.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INLA - Inlämningsuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • LABA - Laboration, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Skriftlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Daniel Månsson

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.