Hoppa till huvudinnehållet

EI2490 Seminariekurs i elektroteknisk konstruktion och högspänningsteknik 1,5 hp

Denna kurs består av en serie seminarier med fokus på multifysikaliska aspekter kring design och styrning av elkrafttekniska apparater som hanterar höga effekter och höga spänningar. Fokus ligger på att beskriva multifysikaliska designaspekter och trender inom forskning och utveckling kring elektroteknisk konstruktion och högspänningsteknik.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan EI2490 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Denna seminariekurs ger föreläsningar kring ett brett område inom elkraftstillämpningar med höga spänningar och höga effekter.

Varje seminarium beskriver de viktigaste designaspekterna och de viktigaste utvecklingstrenderna kring elkraftsapparater som t.ex. brytare, transformatorer, kablar, mätutrustning, etc.

Huvudtemat kring seminarierna är en översikt av de multifysikaliska aspekter som måste hanteras för varje apparat eller komponent. Exempel kan vara relaterad till elektrisk-, termisk-, mekanisk- eller magnetisk dimensionering. Seminarierna ges av föreläsare från både universitet och industri.

Lärandemål

Efter att ha fullgjort seminariekursen ska den studerande kunna:

Beskriva vilka kunskapsområden som är nödvändiga att behärska för att konstruera utrustning för höga spänningar och höga effekter

Describe the areas of knowledge that is necessary understand for designing high voltage and high power electrical equipment

Visa god kännedom om forskningsfronten och de industriella utvecklingstrenderna inom områdena högspänningsteknik och högeffektteknik  

Formulera multifysikaliska ekvationer i allmän form vilka är nödvändiga vid konstruktion av högspännings- och högeffektsapparater

Kursupplägg

12 seminarier ges under året.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

TELPM, TIETM

Rekommenderade förkunskaper

EJ1200 Eleffektsystem

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Föreläsningspresentationer och forskningsartiklar som distribueras i samband med varje seminarium.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • ANN1 - Inlämningsuppgift, 0,5 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarieserie, 1,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Deltagande i 8 av 12 seminarier.

En godkänd inlämningsuppgift.

Övriga krav för slutbetyg

Deltagande i 8 av 12 seminarier.

En godkänd inlämningsuppgift.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Hans Edin

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EI2490

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.