Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

EJ2201 Elektriska maskiner och drivsystem 6,0 hp

Kursen fokuserar på driftprincipen och modellering av elektriska maskiner (motorer och generatorer), tillsammans med de grundläggande kontrolllösningar som används i elektriska drivsystem. Kursens innehåll formas på ett sådant sätt att studenter med bakgrund inom fysik, elektromagnetik och elektriska kretsar ska kunna öka sin kunskap och förstå hur olika typer av elektriska maskiner fungerar, hur man väljer en elektrisk maskin och en enhet för en specifik applikation, och vad det betyder att använda en maskin med eller utan en frekvensomvandlare. Laborationer är en del av kursflödet.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Målgrupp

Öppen för alla program under förutsättning att kursen kan ingå i programmet.

Del av program

Masterprogram, elkraftteknik, åk 1, Obligatorisk

Masterprogram, innovativ energiteknik, åk 1, SENS, Obligatorisk

Masterprogram, innovativ energiteknik, åk 1, SMCS, Rekommenderad

Masterprogram, innovativ energiteknik, åk 2, RENE, Rekommenderad

Masterprogram, innovativ energiteknik, åk 2, SMCS, Rekommenderad

Perioder

P1 (3,0 hp), P2 (3,0 hp)

Varaktighet

2024-08-26
2025-01-13

Studietakt

17%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50344

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan EJ2201 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Elektromagnetism och elektromekaniska modeller med tillämpning på roterande elektriska maskiner
 • Principer för elektromekanisk energiomvandling.
 • Likströmsmaskiner och deras drivsystem.
 • Roterande magnetfält och växelströmslindningar.
 • Vektormetoden och dq-metoden för analys av elektriska maskiner.
 • Driftsprinciper för synkrona maskiner.
 • Driftsprinciper för asynkrona maskiner.
 • Introduktion till trefasiga drivsystem.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna
•    beskriva de grundläggande principerna för elektromekanisk omvandling
•    förklara principerna för roterande magnetfältgenerering genom konstruktion av växelströmslindningar
•    förklara driftsprinciperna för likströmsmaskiner, synkronmaskiner och induktionsmaskiner
•    använda analytiska modeller för att beskriva driften av likströmsmaskiner, synkronmaskiner och induktionsmaskiner
•    använda vektormetoden och dq-metoden för att beskriva driften av växelströmsmaskiner
•    beskriva de viktigaste delarna av en likströmsdrivsystem och ett trefas växelströmsdrivsystem.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i eleffektsystem, 6 hp, motsvarande slutförd kurs EJ1200.

Rekommenderade förkunskaper

• Elkretsanalys (t.ex. EI1110 Elkretsanalys, utökad kurs eller EI1120 Elkretsanalys för energi och miljö)
• Teoretisk elektroteknik (t.ex. EI1220 Teoretisk elektroteknik E eller EI1225 Teoretisk elektroteknik för energi och miljö)

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB2 - Laboration, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • PROA - Projektarbete, 5,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

EJ2120 Elektrisk energiomvandling, projektkurs

EJ2222 Konstruktion av elektriska maskiner

EJ2230 Reglering för elektrisk energiomvandling

EJ2311 Effektelektronisk modulation

EJ2420 Seminarieserie i elektriska maskiner och effektelektronik

EJ2440 Elektriska transportsystem

Övergångsbestämmelser

De tidigare examinerande momenten var LAB1 (0,5 hp, P/F), PRO1 (1,5 hp, P/F) och TEN1 (4,0 hp, A-F) . Studenter som inte slutfört kursen med den tidigare examinationen ska följa den nya examinationen. Dock ges slutbetyg och kurspoäng för TEN1 och PRO1 om ett godkänt betyg erhålls från den nya examinationen PROA.

Övrig information

Ersätter EJ2200.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.