EJ2201 Elektriska maskiner och drivsystem 6,0 hp

Electrical Machines and Drives

Kursen fokuserar påelektriska maskinerochderas viktiga rolli det moderna samhället,till exempelsomtraktionsmotorerielfordonoch generatorerivattenkraftverk.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

•    elektromagnetismens fysik och elektromekaniska modeller tillämpade på roterande elektriska maskiner.
•    principer för elektromekanisk energiomvandling
•    likströmsmaskiner och drivsystem
•    roterande magnetfält och växelströmslindningar
•    vektormetoden och dq-metoden för transient analys av elektriska maskiner
•    driftsprinciper för synkrona maskiner
•    driftsprinciper för induktions- (asynkront) maskiner
•    introduktion till icke-konventionella elektriska maskiner
•    introduktion till trefas drivsystem.

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten kunna
•    beskriva de grundläggande principerna för elektromekanisk omvandling
•    förklara principerna för roterande magnetfältgenerering genom konstruktion av växelströmslindningar
•    förklara driftsprinciperna för likströmsmaskiner, synkronmaskiner och induktionsmaskiner
•    använda analytiska modeller för att beskriva driften av likströmsmaskiner, synkronmaskiner och induktionsmaskiner
•    använda vektormetoden och dq-metoden för att beskriva driften av växelströmsmaskiner
•    beskriva de viktigaste delarna av en likströmsdrivsystem och ett trefas växelströmsdrivsystem.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Slutförd kurs EJ1200 Eleffektsystem, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

• Elkretsanalys (t.ex. EI1110 Elkretsanalys, utökad kurs eller EI1120 Elkretsanalys för energi och miljö)
• Teoretisk elektroteknik (t.ex. EI1220 Teoretisk elektroteknik E eller EI1225 Teoretisk elektroteknik för energi och miljö)

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

P. Krause, O. Wasynczuk, S. D. Sudhoff, S. Pekarek, "Analysis of Electric Machinery and Drive Systems", Wiley-IEEE Press, 2013.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • LAB1 - Laboration, 0,5 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projektuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Betyg för kursen blir samma som TEN1s betyg.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Luca Peretti

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EJ2201

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde *

Elektroteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

EJ2120 Elektrisk energiomvandling, projektkurs

EJ2222 Konstruktion av elektriska maskiner

EJ2230 Reglering för elektrisk energiomvandling

EJ2311 Effektelektronisk modulation

EJ2420 Seminarieserie i elektriska maskiner och effektelektronik

EJ2440 Elektriska transportsystem

Kontaktperson

Oskar Wallmark

Övrig information

Ersätter EJ2200.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.