Inför kursvalEJ2210 Elmaskinanalys 7,5 hpAdministrera Om kursen

Att ge fördjupade kunskaper om elektriska maskiner med avseende på bl a övertoner, övervågor, osymmetriska förhållanden och dynamiska förlopp. Kursen ger också kunskaper om moderna analysmetoder för elektriska maskiner t ex finita element metoder.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Magnetiska kretsar och material. Växelströmslindningar. Fördjupade modeller av växelströmsmaskiner. Övervågor i luftgapsmmk:n och dess orsaker. Övertoner i matningsspänningen. Osymmetrisk spänning och last. dq-metoden för transient analys av elektriska maskiner. Vektormetoden.

Lärandemål *

Eleverna skall efter kursen ha erhållit fördjupade kunskaper om elektriska maskiner beträffande:

 • Motortillämpningar, pumpar, fläktar, elfordon,
 • övervågor, övertoner och lindningar,
 • asynkronmaskin, härledning av ekvivalent schema,
 • inverkan av magnetisk mättning,
 • inverkan av temperaturberoende,
 • transienta modeller för elektriska maskiner.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

180 hp eller motsvarande akademiska meriter. Dokumeterad kompetens i engelska motsvarande engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

EJ2200 Elektriska maskiner och drivsystem.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Sadarangani, C., Electrical Machines – Design and Analysis of Induction and Permanent Magnet Motors, KTH 2006.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • PRO1 - Projektuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Skriftlig examination (TEN1; 6 hp)
Ett projektuppgift (PRO1; 1,5 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Oskar Wallmark

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EJ2210

Ges av

EES/Elektrisk energiomvandling

Huvudområde *

Elektroteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

EJ2221

Kontaktperson

Oskar Wallmark

Övrig information

Ersätter 2C1148