Hoppa till huvudinnehållet

EJ2230 Reglering för elektrisk energiomvandling 6,0 hp

Kursens mål är att ge deltagarna förmågan att konstruera och analysera reglersystem för elektrisk energiomvandling. Kursen fokuserar primärt på kontroll av spänningsstyva omvandlare, både för elektriska motordrifter och för anslutning mot nät.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan EJ2230 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kretsar och system för effektelektronik och motordrifter.

Spänningsstyva effektomvandlare.

Likströmsmotordrifter.

Växelströmsmotordrifter.

Vektorreglering.

Vektorbaserad strömreglering.

Vektorreglering av PM synkronmotorer.

Vektorreglering av asynkronmotorer.

Vektroreglering av nätanslutna effektomvandlare.

Lärandemål

Kursens mål är att ge deltagarna förmågan att konstruera och analysera reglersystem för elektrisk energiomvandling. Kursen fokuserar primärt på kontroll av spänningsstyva omvandlare, både för elektriska motordrifter och för anslutning mot nät.

Efter avklarad kurs ska deltagarna kunna:

  • konstruera och tillämpa modeller för den elektriska energiomvandlingsporcessen, framförallt maskin-, nät- och lastmodeller;
  • förstå de olika tidsskalor som nyckelvariabler i den elektriska energiomvandlingsprocessen grundar sig på;
  • formulera ett flertal slutna reglersystem med lämplig reglermetod och lämpliga reglerparametrar;
  • analysera stabilitet och känslighet hos olika reglermetoder;
  • förstå de olika principerna för estimering av variabler som inte kan mätas direkt och betydelsen av estimering med avseende på systemets prestanda.

Kursupplägg

Lektioner, övningar, datorlaborationer och projekt.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper motsvarande EJ2201 och EJ2301. Dokumenterad kompetens i engelska motsvarande engelska 6.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Textbook EJ2230, KTH.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projektuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

TEN1, skriftlig tentamen, 4 hp

PRO1, projektarbete, 2 hp

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EJ2230

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.