Hoppa till huvudinnehållet

EJ2301 Effektelektronik 6,0 hp

Elektriciteten spelar idag en central när det gäller att förse till exempel datorer, elektronik, industriella processer och tåg med energi. De har gemensamt att den elektriska energin måste både omvandlas och kontrolleras noggrannt.

Denna kurs ger en djup förståelse av elektriska effektomvandlares funktion, uppbyggnad samt hur de kontrolleras. Kursen behandlar även grunderna för moderna krafthalvledare.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan EJ2301 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Elektriciteten spelar idag en central när det gäller att förse till exempel datorer, elektronik, industriella processer och tåg med energi. De har gemensamt att den elektriska energin måste både omvandlas och kontrolleras noggrannt. Denna kurs ger en djup förståelse av elektriska effektomvandlares funktion, uppbyggnad samt hur de kontrolleras. Kursen behandlar även grunderna för moderna effekthalvledare.

Lärandemål

Kursens mål är att deltagarna ska kunna analysera och förstå de huvudkretsar som används för effektelektronisk effektomvandling.
Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna

 • förklara den grundläggande funktionen hos en allmän effektomvandlare baserat på de grundläggande elektriska ekvationer som gäller för induktanser och kapacitanser.
 • beräkna viktiga storheter för omvandlarna såsom medelvärde av utgångsspänning samt grundtonsinnehåll hos linjeström.
 • analysera olika driftmoder hos omvandlarna.
 • schematiskt beskriva reglering av omvandlarna.
 • beskriva funktionen hos moderna effekthalvledare samt hur de styrs respektive skyddas.
 • dimensionera och analysera en enkel omvandlare, både elektriskt och termiskt.

Kursupplägg

Föreläsningar 28 tim

Övningar 20 tim

Webuppgift 10 tim

Seminarium 10 tim

Laborationer 2x4 tim

Projekt 15 tim

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

EJ1200 Eleffektsystem eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Mohan/Undeland/Robbins: Power Electronics: Converters, Applications, and Design, John Wiley & Sons

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboration, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Kamraträttning, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • XUP1 - Webb-baserad modul, 0,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1)

Laborationer (LAB1)

Projektrapport (PRO1)

Kamraträttning (SEM1)

Webbaserat test (XUP1)

Slutbetyg baseras på den skriftliga tentamen men bonuspoäng kan erhållas från LAB1, PRO1, SEM1 samt från övningarna.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Hans-Peter Nee

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EJ2301

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

EJ2120 Elektrisk energiomvandling, projektkurs

EJ2222 Design of Electrical Machines

EJ2230 Control in Electrical Energy Conversion

EJ2311 Modulation of Power Electronic Converters

EJ2420 Seminars in Electrical Machines and Power Electronics

EJ2440 Electric Transportation

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.