EK2260 Mätsystemteknik, projektkurs 6,0 hp

Measurement Systems, Project Course

Datorer utnyttjas ofta för att samla in, bearbeta och presentera av mätdata. Ett exempel på detta är industriella testsystem. Andra exempel som kanske inte är lika uppenbara är de många inbyggda datorsystem i hushållsmaskiner etc som vi omger oss med i vardagen.

Den viktigaste delen av kursen är en projektuppgift där det gäller att sätta samman och programmera ett datoriserat mätsystem.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Ämnen som berörs i introduktionen och som därefter på olika sätt ingår i projekten är:

• Komponenter för mätvärdesinsamling i industriell miljö, med tonvikt på system med instrumentbussen GPIB och/eller instickskort med direkt analog till digital omvandling.

• Utvecklingshjälpmedel för programvara. (I kursen används det grafiska programmeringsspråket LabView.)

• Sensorer och omvandlingselektronik för mätning av icke-elektriska storheter.

• Skriflig och muntlig presentation av teknisk information

Lärandemål *

Efter genomgången kurs ska studenten

• ha erfarenhet av att bygga upp ett datorstött mätsystem och kunna jämföra olika tekniska lösningar,

• ha erfarenhet av att programmera ett datorstött mätsystem och själständigt kunna skapa enkla program för att samla in och behandla mätdata,

• kunna självständigt samla in och sammanställa teknisk information,

• kunna konstruera enkla anpassningkretsar för signaler,

• ha erfarenhet av arbete i projektform och kunna diskutera olika sätt att lägga upp arbetet

• kunna rapportera ett tekniskt projekt i en projektrapport och i form av korta muntliga presentationer

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

  • Goda kunskaper i Engelska krävs för projektarbetet samt for den muntliga och skriftliga presentation som ingår i kursen.
  • EK1190 Mätteknik eller motsvarande grundkunskaper i Mätteknk
  • Dessutom förutsätts grundläggande kunskaper i programmering. 

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kompendium som tillhandahålles vid kursstart, därutöver kompletterande litteratur för de olika projekten. Deltagarna förutsätts söka information själva på Internet.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • INL1 - Webbaserade inlämningsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projektuppgift, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Inlämningsuppgift i form av arbetsplan, G/IG, 1,5 högskolepoäng
Prjektuppgift där bedömningar av arbetsplanens, teknisk rapport, muntlig presentation, systemlösning och användarinterface vägs ihop till ett individuellt betyg för varje deltagare, A, B, C, D, E, Fx, F, 4,5 högskolepoäng.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Hans Birger Sohlström

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

EES/Mikro- och nanosystem

Huvudområde *

Elektroteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

EK2350 Mikrosystemteknik

EK211X Examensarbete inom elektrisk mätteknik 

EK2230 Individuellt projekt i mikrosystemteknik 

Kontaktperson

Hans Sohlström

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Ersätter 2E1126