Hoppa till huvudinnehållet

EN2100 Ljudperception 7,5 hp

Can sounds be distorted in such a way that the distortion is not noticeable? How can we understand speech in noise that is louder than the speech? Why do we hear sound sources "out there" and not inside the head? How can we objectively measure subjective sound impressions? Can a hearing loss be compensated by external signal processing? The course in Sound Perception gives you tools to answer this kind of questions.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan EN2100 (HT 2009–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen handlar om människans hörselsinne och ger grundläggande förståelse för hur teknisk ljudpresentation och ljudöverföring bör utformas med hänsyn till människans hörselförmåga.

Lärandemål

Deltagarna skall efter genomgången kurs

* översiktligt känna till hur människan hörselsinne fungerar,

* kunna bedöma hur människans hörselförmåga påverkar användbarheten hos tekniska system för återgivning av ljud, såsom tal eller musik,

* kunna tillämpa enklare psykoakustiska testmetoder för att mäta hörselförmågan eller värdera ljudkvaliteten hos tekniska ljudåtergivningssystem,

* kunna använda beräkningsmodeller för att skatta hur människan subjektivt upplever egenskaper hos ljud och återgivningssysten, till exempel hörstyrka och taluppfattbarhet,

* översiktligt känna till konsekvenserna av nedsatt hörselförmåga och begränsningar i tekniska hörselhjälpmedel.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående kursstudent: 120 hp och Engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

  • Basic differential and integral calculus.
  • SF1901, Probability Theory and Statistics, or equivalent.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Moore B. 2003. An Introduction to the Psychology of Hearing. 5th Ed. Academic Press.

Arne Leijon (20xx) Sound Perception: Introduction and Exercise Problems. KTH. (senaste version)

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Enskild uppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • LAB1 - Laboration, 0,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Tentamen 6 p (A-F) Obl. Enskild uppgift 1 p (P/F). Obl. Laboration 0.5 p (P/F)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EN2100

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Arne Leijon

Övrig information

Allt kursmaterial på engelska. All redovisning på svenska eller engelska.