EN2400 Bildbehandling 6,0 hp

Image Processing

Kursen är en introduktion till modern bildbehandlingsteknik som både presenterar bildbehandlingens grundprinciper och ger praktisk erfarenhet av vanliga bildbehandlingsmetoder. Kursen börjar med synens grundprinciper och ljusets fysik. Därefter diskuteras grundläggande bildbehandlingsmetoder såsom filtrering i den spatiala domänen och i transformdomänen, flerupplösningsanalys, ickedestruktiv kodning och kvantisering. Dessa tekniker används sedan i olika bildbehandlingstillämpningar såsom bildåterställning, bildförbättring, segmentering och kodning.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Fundamentals of image processing: vision, physics of light, image acquisition by sensors, image sampling and quantization. Spatial image based enhancement. Frequency-domain based image enhancement. Image restoration: degradation models and noise models, spatial filtering methods, model estimation. Color image processing: color models, color transformations, color enhancement, color segmentation. Image compression fundamentals: lossy and lossless compression, image coding standards.

Lärandemål *

To provide an understanding of image processing technology.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

EQ1220 Signalteori eller likvärdig

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

R. C. Gonzales and R.E. Woods. Digital Image processing, (second ed.), Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2002.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • ANN1 - Hemarbete, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Written examination (75%), home assignments (25%).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

EES/Elkraftteknik

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Bastiaan Kleijn, Markus Flierl