Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

EP111U Datornät 7,5 hp

Kursen ger en översikt av kommunikationsnätens uppbyggnad med de främsta funktionerna. Vidare innefattas konstruktionsprinciper för systemutveckling samt översikt av systemarkitektur, kommunikationsteknologier och betydande standardiserade system.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2023 Start 2023-08-28 uppdragsutbildning

Anmälningskod

51037

Rubriker med innehåll från kursplan EP111U (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen går igenom funktionerna i ett kommunikationssystem från förmedling av data över en länk till nätverkstjänster och tillämpningar samt systemarkitektur som ordnar funktionerna i protokoll. Kursen avser att ge förståelse och tillämpning av konstruktionsprinciper för systemutveckling samt översikt av underliggande systemprinciper, kommunikationsteknologier och betydande standardiserade system. 

Kursens delar är: 

 • Datakommunikation och -länkar
 • Flerlänksnät
 • Transport och tillämpningar
 • Systemarkitektur

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • förklara principer för och delarna i systemarkitekturer för nätverk samt ange och beskriva systemfunktioner inom arkitekturen som är nödvändiga för fungerande nätverk; sammanfatta och förklara hur nätverk i helhet fungerar
 • förklara, beräkna och resonera om datakommunikation och datorlänkar för såväl punkt-till-punkt som delade länkar; beskriva nödvändiga funktioner för fungerande länkar med korrekta benämningar samt utföra beräkningar av kapacitet, felhantering och genomströmning 
 • förklara nätstrukturer och principer för adressering och vägval med korrekta benämningar samt särskilja och resonera om nät på datalänks- respektive nätverksnivå; utföra vägvalsberäkningar och beskriva protokoll för paketförmedling
 • förklara och exemplifiera begreppen tillämpning och tjänst samt redogöra för funktionen hos givna system- och användartillämpningar; förklara funktionerna i transportprotokoll för tillförlitlig överföring med rätta benämningar och tillämpa dem på utvalda problem

i syfte att få en översikt av kommunikationsnätens funktion och en god grund för fortsatta studier inom ämnet.

Kurslitteratur och förberedelser

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • KON1 - Kontrollskrivning, 4,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd