EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 hp

Networked Systems Security

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

Kursen fokuserar på säkerhet, men också personlig integritet, för en bred flora av nätverkssystem, bland annat: (i) Internet och TCP/IP-nätverk, (ii) Trådlösa data- och telefonnätverk, (iii) Trådlösa LAN och personnätverk (PAN), (iv) Sakernas internet (IoT) och inbyggda system, (v) Trådlösa sensornätverk och (vi) Mobila spontana nätverk och hybridnätverk, till exempel kommunikationsteknik för fordon. De tre första kategorierna har hitintills varit de dominerande, och kommer få en hel del utrymme, så kommer kursen också sträva efter balans mellan befintliga och kommande system, till exempel beröra nätverksuppkopplad infrastruktur som smarta elnät. Tyngdpunkten i kursen kommer att ligga på grundläggande begrepp och teknologier, på vanliga säkerhetskrav för olika system och hur dessa systems egenskaper utgör spjutspetslösnigar för säkerhet.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Informations- och kommunikationsteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • identifiera, förklara och analysera sårbarheter, hot och attacker mot ett antal moderna nätverkssystem
 • ange tydligt egenskaper och krav hos säkerhetslösningar för nätverkssystem
 • analysera och designa säkerhetsprotokoll och mekanismer som skyddar nätverksoperationen mot attacker
 • förklara och analysera kvalitativt och kvantitativt övergripande säkerhetsmekanismer
 • identifiera och analysera bästa praxis för säkerhetssystem som för närvarande används allmänt i nätverkssystem

i syfte att

 • bli förberedd för framtida djupare studier inom ämnet
 • kunna hantera öppna, verkliga tekniska problem.

Kursens huvudsakliga innehåll

I grunden kommer kursen att ta upp säkerhet, inklusive integritet, för ett spektrum av nätverkssystem, som omfattar:

 • Internet- och TCP / IP-nätverk,
 • Mobila data- och röstnätverk,
 • Trådlösa lokala- och personliga nätverk,
 • Trådlösa sensornätverk,
 • Mobila ad-hoc- och hybridnät, såsom fordonskommunikationssystem.

Tyngdpunkten i kursen ligger på grundläggande begrepp och teknologier, om gemensamma säkerhetskrav i olika system och om hur funktionerna i varje system bestämmer de senaste säkerhetslösningarna.

Behörighet

Slutförda kurser motsvarande

IV1013 Introduktion till datasäkerhet, 7,5 hp
IK1552 Internetworking, 7,5 hp
IK2560 Mobila nätverk och tjänster, 7,5 hp.

Rekommenderade förkunskaper

EP2120 Internetworking, or equivalent, basic knowledge on system security.

Litteratur

Kurslitteratur meddelas senast 4 veckor innan kursstart på kurssidan.

Utrustningskrav

Studenter antas ha tillgång till datorer.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,5, betygsskala: P, F
 • KON1 - Kontrollskrivning, 2,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Ges av

EECS/Kommunikation

Kontaktperson

Panagiotis Papadimitratos <papadim@kth.se>

Examinator

Panagiotis Papadimitratos <papadim@kth.se>

Påbyggnad

EP2510 Avancerat nätverk systemsäkerhet

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.