Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursen fokuserar på säkerhet, men också personlig integritet, för en bred flora av nätverkssystem, bland annat: (i) Internet och TCP/IP-nätverk, (ii) Trådlösa data- och telefonnätverk, (iii) Trådlösa LAN och personnätverk (PAN), (iv) Sakernas internet (IoT) och inbyggda system, (v) Trådlösa sensornätverk och (vi) Mobila spontana nätverk och hybridnätverk, till exempel kommunikationsteknik för fordon. De tre första kategorierna har hitintills varit de dominerande, och kommer få en hel del utrymme, så kommer kursen också sträva efter balans mellan befintliga och kommande system, till exempel beröra nätverksuppkopplad infrastruktur som smarta elnät. Tyngdpunkten i kursen kommer att ligga på grundläggande begrepp och teknologier, på vanliga säkerhetskrav för olika system och hur dessa systems egenskaper utgör spjutspetslösnigar för säkerhet.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan EP2500 (HT 2021–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

I grunden kommer kursen att ta upp säkerhet, inklusive integritet, för ett spektrum av nätverkssystem, som omfattar:

 • Internet- och TCP / IP-nätverk,
 • Mobila data- och röstnätverk,
 • Trådlösa lokala- och personliga nätverk,
 • Trådlösa sensornätverk,
 • Mobila ad-hoc- och hybridnät, såsom fordonskommunikationssystem.

Tyngdpunkten i kursen ligger på grundläggande begrepp och teknologier, om gemensamma säkerhetskrav i olika system och om hur funktionerna i varje system bestämmer de senaste säkerhetslösningarna.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • identifiera, förklara och analysera sårbarheter, hot och attacker mot ett antal moderna nätverkssystem
 • ange tydligt egenskaper och krav hos säkerhetslösningar för nätverkssystem
 • analysera och designa säkerhetsprotokoll och mekanismer som skyddar nätverksoperationen mot attacker
 • förklara och analysera kvalitativt och kvantitativt övergripande säkerhetsmekanismer
 • identifiera och analysera bästa praxis för säkerhetssystem som för närvarande används allmänt i nätverkssystem

i syfte att

 • bli förberedd för framtida djupare studier inom ämnet
 • kunna hantera öppna, verkliga tekniska problem.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs i algoritmer och datastrukturer motsvarande DD1338/DD1327/DD1320/DD1321/ID1020 eller slutförd kurs i datorteknik motsvarande EP1200/DD1377/IS1200/IS1500.

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs.

Den som är registrerad anses vara aktivt deltagande.

Med slutexamination avses både ordinarie examination och det första omexaminationstillfället.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper i datornät (till exempel delar av EP1100/IK1203/IK1552) och datasäkerhet (till exempel delar av IV1013). Det går dock bra att läsa kursen utan att ha dessa kunskaper före kursens start.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • KON1 - Kontrollskrivning, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Panagiotis Papadimitratos

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EP2500

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde

Datalogi och datateknik, Informations- och kommunikationsteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

EP2510 Avancerat nätverk systemsäkerhet

Kontaktperson

Panagiotis Papadimitratos

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.