Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

EP2810 Koncentrerat projekt i nätverkssystem 3,5 hp

This course aims at introducing the students to research  in the field of networked services and systems, and builds on previous courses for example on networking, network management, network security, distributed systems and stochastic modeling.

The course is planned primarily for students in their fourth or fifth year, preferably the beginning of their second year in their MSc programs. To register, students need to contact one of the examiners first.

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan EP2810 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursinnehållet är individuellt och faller inom ett av följande områden: 

 • trådbundet och trådlöst nätverksprotokolldesign
 • design av nätverkstjänster
 • nätverksalgoritmer
 • nätverkssäkerhet och integritet
 • distribuerade system.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • jobba med små forskningsproblem, inklusive litteraturstudie, systemdesign, modellering och utvärdering
 • skriva en kort projektrapport enligt standarderna för vetenskaplig publicering

i syfte att introduceras till forskning inom fältet nätverkstjänster och system.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

The student should have at least 210 credits from the Master of Science in Engineering program or similar, or at least 60 credits from a Master Program related to the subject area.

Eligible students should be already prepared by basic courses in the area of the individual project.  Preparation on most of, or all if possible, among data networks, operating systems, wireless networks, Internet-working, is presumed. This course is an extension of EP2800.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PROJ - Projekt, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Student som inte har slutfört projektet inom tre månader efter kursomgångens ordinarie slut kan få underkänt på projektet.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Viktoria Fodor

Övrig information

To register, students need to contact one of the examiners first.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.

Kursen överlappar innehållsmässigt med EP250V.