EP2920 Kommunikationsnät II 7,5 hp

Communication Networks II

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Internet Protocol (IP), version 4 och 6
 • Transportprotokoll (TCP, UDP, SCTP)
 • Multicast
 • Dynamisk hantering av IP-adresser
 • Hantering av domännamn och IP-adresser (DNS)
 • Applikationsprotokoll
 • Multimedia och realtidskommunikation över IP
 • Nätverkshantering
 • Sockets och nätverksprogrammering

Lärandemål *

Kursens mål är att ge en fördjupad kunskap om protokollen för TCP/IP-baserad kommunikation med betoning på nätverks-, transport- och applikationslagren.

Efter genomgången kurs ska deltagarna

 • kunna utforma adressplanering för IP-nät, inklusive subnetting och supernetting teoretiskt och i en laborationsmiljö,
 • kunna förklara principerna för intern, extern routing samt routing för multicast,
 • kunna förklara skillnaderna mellan IP verion 4 och IP version 6,
 • kunna lösa problem relaterade till transportprotokollet TCP med avseende på flödeskontroll och felkontroll,
 • kunna förklara skillnader mellan olika transportprotokoll (UDP, TCP och SCTP) utifrån applikationernas krav på prestanda och kvalitet,
 • kunna förklara de krav som realtidskommunikation och multimediaöverföring ställer på nätverk, protokoll och applikationer,
 • kunna förklara hur dynamisk tilldelning av IP-adresser fungerar,
 • kunna förklara hur systemet med översättning av domännamn till IP-adresser fungerar,
 • känna till grunderna för Internets modell för nätövervakning,
 • ha översiktlig kunskap om applikationsprotokoll baserade på Internetprotokollen,
 • utföra en programmeringsuppgift med sockets enligt en klient-server-modell.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper i datakommunikation t.ex. motsvarande kursen Kommunikationsnät 1.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteraturen anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Godkänd redovisning
(RED1, 4.5p), betygsskalan A-F
Godkända laborationer
(LAB1 3p), betygsskalan U eller G
Slutbetyg, betygsskalan A-F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EP2920

Ges av

EECS/Kommunikation

Huvudområde *

Elektroteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.