Hoppa till huvudinnehållet

EQ2222 Den hållbara informations och nätverksingenjören 3,0 hp

Kursen sträcker sig över två år, dvs åtta perioder. Varje period omfattar olika ämnen. Huvudteman för kursen är: ingenjörers och teknikens roll i samhället, samhälleliga och etiska aspekter, människors ansvar för hur tekniken används, den internationella arbetsmarknaden, kultur och kommunikation.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan EQ2222 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen sträcker sig över två år, dvs åtta perioder. Varje period omfattar olika ämnen. Huvudteman för kursen är: ingenjörers och teknikens roll i samhället, samhälleliga och etiska aspekter, människors ansvar för hur tekniken används, den internationella arbetsmarknaden, kultur och kommunikation.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

- diskutera centrala frågor knutet till ingenjörers betydelse i samhället

- diskutera och analysera teknikens roll i samhället, speciellt information och nätverksteknologi, och dess roll för att nå ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

- diskutera och analysera vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter av forsknings- och utvecklingsarbete

- diskutera och analysera människans ansvar för hur tekniken används, inklusive kopplingen till jämställdhet, likabehandling och mångfald samt miljö och arbetsmiljö

- diskutera och analysera utmaningar av att jobba i en internationell miljö, såsom kulturella skillnader och frågor om jämlikhet och inkludering

- diskutera, på en hög nivå, om ovan nämnda ämnen

- presentera argument baserade på vetenskapliga resultat

- möta tidsgränser

- skriva korta, tydliga argumenterande texter, baserat på egen analys såväl som givet material

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Färdigläst kandidatexamen (180 hp) eller motsvarande akademiska meriter. Dokumenterad kompetens i engelska motsvarande engelska B

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • UPP1 - Uppgifter, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • UPP2 - Uppgifter, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Deltagande i samtliga seminarier, inlämnade och godkända hemuppgifter. Betygssättningen är baserad på studentens aktiva deltagande i diskussionerna och på kvaliteten på de inlämnade rapporterna.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EQ2222

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.