EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5 hp

Image and Video Processing

Denna kurs introducerar principerna för digital bild- och videobehandling. Aktuella metoder för  bild- och videobehandling diskuteras. Studenterna ges även en praktisk erfarenhet av att använda bild-och videobehandling och kommunikationsmetoder. Kursen innehåller ämnen som bildfiltrering och rekonstruktion, bildtransformeringsmetoder, flerupplösande metoder för bildbehandling, bildmatchning och segmentering, samt bild- och videokompression. 

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenterna kunna

- beskriva och använda principerna för digital bild- och videobehandling för att utveckla bildbehandlingsalgoritmer,

- utveckla bildbehandlingsalgoritmer för filtrering och återskapande, bildtransformation och flerupplösande behandling, bild- och videokompression samt bildmatchning och segmentering,

- implementera (tex med hjälp av MatLab) och utvärdera de utvecklade bildbehandlingsalgoritmerna,

- förklara val gjorda i designen av algoritmerna utifrån principerna för digital bild/videobehandling,

- utveckla bildbehandlingsalgoritmer för ett givet praktiskt bild/videobehandlingsproblem,

- analysera ett givet bild/videobehandlingsproblem, identifiera och förklara utmaningarna, föreslå möjliga lösningar, och motivera den valda algoritmdesignen.  

För högre betyg ska studenterna dessutom kunna

- lösa mer avancerade problem i alla områden nämnda ovan.

Kursens huvudsakliga innehåll

Denna kurs introducerar principerna för digital bild- och videobehandling. Aktuella metoder för  bild- och videobehandling diskuteras. Studenterna ges även en praktisk erfarenhet av att använda bild-och videobehandling och kommunikationsmetoder. Kursen innehåller ämnen som bildfiltrering och rekonstruktion, bildtransformeringsmetoder, flerupplösande metoder för bildbehandling, bildmatchning och segmentering, samt bild- och videokompression. 

Behörighet

För fristående kursstudent: 120 hp samt Engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

EQ1220 Signalteori eller motsvarande

Litteratur

Se kurshemsida. Preliminärt

R.C. Gonzalez and R.E. Woods: Digital Image Processing, Prentice-Hall

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Förberedelseuppgifter, kursprojekt och skriftltig tentamen.

Föreberedelseuppgifter 1.5 hp (P/F). Kursprojekt 3 hp (A-F), Tentamen 3 hp (A-F). Slutbetyget ges av medelvärdet av resultaten på kursprojekten och tentamen.

Ges av

EECS/Intelligenta system

Kontaktperson

Markus Flierl (mflierl@kth.se)

Examinator

Markus Flierl <mflierl@kth.se>

Påbyggnad

EQ2845 Informationsteori och källkodning

EQ2442 Projektkurs i multimedia- signalbehandling

EQ2430 Projektkurs i signalbehandling och digital kommunikation

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.