Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

EQ2401 Adaptiv signalbehandling 7,5 hp

Kursen lär ut adaptiva signalbehandlingsmetoder för att extrahera information från brusiga signaler. Tyngdpunkten ligger på rekursiva modellbaserade skattningsmetoder för signaler och system vars egenskaper förändras i tiden. Tillämpningar inom exempelvis kommunikation, reglerteknik och medicin diskuteras.

Kursen ger de grundläggande begreppen för adaptiv signalbehandling.  Introduktion till adaptiva strukturer, minsta medel-kvadrat-metoden och minsta-kvadrat-metoden. Wiener-filtrering.  Tillståndsmodeller och optimal (Kalman-) filtrering. Stokastiska gradientmetoder, LMS (least mean squares) och RLS (recursive least squares) metoderna.

Analys av adaptiva metoder: Inlärningskurvan, konvergensegenskaper, stabilitet, "excess mean square error", missanpassning. Varianter av LMS och RLS.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Målgrupp

Se kopplade program.

Öppen för alla program under förutsättning att kursen kan ingå i programmet.

Del av program

Masterprogram, information och nätverksteknologi, åk 1, Rekommenderad

Masterprogram, information och nätverksteknologi, åk 1, INF, Obligatorisk

Masterprogram, systemteknik och robotik, åk 1, LDCS, Villkorligt valfri

Masterprogram, systemteknik och robotik, åk 2, Rekommenderad

Masterprogram, systemteknik och robotik, åk 2, LDCS, Villkorligt valfri

Perioder

P3 (7,5 hp)

Varaktighet

2025-01-14
2025-03-16

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Min: 10

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

60418

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan EQ2401 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen lär ut adaptiva signalbehandlingsmetoder för att extrahera information från brusiga signaler. Tyngdpunkten ligger på rekursiva modellbaserade skattningsmetoder för signaler och system vars egenskaper förändras i tiden. Tillämpningar inom exempelvis kommunikation, reglerteknik och medicin diskuteras.

Kursen ger de grundläggande begreppen för adaptiv signalbehandling.  Introduktion till adaptiva strukturer, minsta medel-kvadrat-metoden och minsta-kvadrat-metoden. Wiener-filtrering.  Tillståndsmodeller och optimal (Kalman-) filtrering. Stokastiska gradientmetoder, LMS (least mean squares) och RLS (recursive least squares) metoderna.

Analys av adaptiva metoder: Inlärningskurvan, konvergensegenskaper, stabilitet, "excess mean square error", missanpassning. Varianter av LMS och RLS.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna:

•                     Utveckla och applicera optimala minsta-medel-kvadrat (minimum mean square) skattare och speciellt linjära skattare. Att förstå och beräkna deras förväntade prestanda och verifiera detta.

•                     Designa, implementera och applicera Wiener filter (FIR, icke-kausala, kausala) och utvärdera deras prestanda. 

•                     Designa, implementera och applicera de olika adaptiva filterna på givna tillämpningsproblem. 

•                     Analysera prestanda och avgöra fördelar respektive nackdelar med de olika metoderna.

•                     Använda den teoretiska förståelsen till att exempelvis göra felsökning då metoderna inte fungerar som förväntat.

•                    Rapportera lösningsgången och resultaten vid lösandet av givna problem med ovanstående filtreringsmetoder

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående kursstuderande: 180hp  samt engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Rekommenderade förkunskaper motsvarande: EQ1220 Signalteori eller EQ1270 Signalbehandling

EQ2300 Digital Signalbehandling

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Annonseras på kurshemsidan innan kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projekt 1, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • PRO2 - Projekt 2, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

2 projektuppgifter (PRO1, 1,5 hp, betyg P/F; PRO2, 1,5 hp, betyg P/F) utförda och rapporterade i grupper av högst 2 studenter på utsatt tid.

En skriftlig tentamen (TENA, 4,5 hp, betyg A-F)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.