Hoppa till huvudinnehållet

EQ2411 Avancerad digital kommunikation 7,5 hp

Kursens mål är att introducera avancerade digitala kommunikationsmetoder och att ge studenterna en överblick över aktuella tekniker som används i dagens mobila kommunikationssystem och principerna som de bygger på. Kursen behandlar tre olika områden; digital kommunikation över bandbegränsade kanaler, modern kanalkodningsteori och trådlös kommunikation.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan EQ2411 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursens mål är att introducera avancerade digitala kommunikationsmetoder och att ge studenterna en överblick över aktuella tekniker som används i dagens mobila kommunikationssystem och principerna som de bygger på. Kursen behandlar tre olika områden; digital kommunikation över bandbegränsade kanaler, modern kanalkodningsteori och trådlös kommunikation. I kursen kommer vi att diskutera:

Bandbegränsade kanaler och utjämning: basbandsrepresentation av bandbegränsade kanaler med Gaussiskt brus; egenskaper och design av optimala signaler; intersymbolinterferens; linjära och icke-linjära metoder för utjämning.

Modern kanalkodningsteori: grundläggande principer bakom LDPC kodning (från engelskans low-density parity check) och Turbokodning; iterativ avkodning; avkodningsalgoritmer som är baserade på a-posteriori sannolikheter.

Trådlös kommunikation: grundläggande modeller för trådlös/radio-kommunikation; frekvensselektiva och icke-frekvensselektiva kanaler; långsam/snabb fädning; Rice och Rayleigh fädning; prestanda i fädning; diversitet; block-kodning och interleaving; kanalkapacitet; flerantennsystem; flerbärvågssystem och OFDM; spread-spectrum kommunikation (t.ex. direkt-sekvens och frekvenshoppande spread-spectrum); fleranvändarkommunikation och CDMA.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna 

 1. använda matematiska modeller för att beskriva avancerade kommunikationskanaler och -system som t.ex. kommunikationssystem med dispersion, interferens, flera användare, flervägsutbredningen, multipla bärvågor och multipla antenner
 2. använda matematiska modeller för att karakterisera egenskaper för avancerade kommunikationskanaler och -system samt identifiera egenskaper som begränsar kommunikationen 
 3. förklara grundläggande principer och koncept bakom avancerade kommunikationstekniker som t.ex. flerbärvågsmodulering, avancerad kanalkodning med iterativ avkodning, kodning och detektion i flerantennsystem, utjämning samt kodning och detektion i fleranvändarsystem
 4. sammanfatta för- och nackdelar med olika avancerade kommunikationstekniker samt kunna diskutera deras optimalitet och komplexitet
 5. välja och optimera designparametrar (t.ex. effektfördelning, modulering, redundans, hastighet) inom avancerade kommunikationstekniker för att anpassa dem till en given kanalmodell och givna krav 
 6. för en given kombination av kanalmodell och kommunikationsteknik använda matematiska modeller för att analysera den förväntade prestandan (t.ex. felsannolikheter, hastighet) samt jämföra prestandan för olika lösningar. 

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs motsvarande EQ2310 Digital kommunikation.

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs. 

Den som är registrerad anses vara aktivt deltagande.

Med slutexamination avses både ordinarie examination och det första omexaminationstillfället.

Rekommenderade förkunskaper

Rekommenderad förkunskaper: EQ2310 Digital kommunikation

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Fallstudie, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • TENT - Skriftlig tentamen, 7,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EQ2411

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ragnar Thobaben (ragnart@kth.se)

Övergångsbestämmelser

Det tidigare provmomentet TEN1 har ersatts av INL1 och TENT.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.