Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalEQ2435 Trådlös kommunikation-ekonomi-ledarskap 15,0 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan EQ2435 (HT 2011–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Teoriinläsning, praktiskt projektarbete, exakt formulering, planering, genomförande och muntlig samt skriftlig rapportering av projektuppgiften, ekonomisk analys av den valda lösningen.

 Kursen är öppen endast för studenter på I-programmet inriktning Trådlös kommunikation.

 En väsentlig del av kursen består av en projektuppgift, där en grupp om 2-7 studenter ska lösa ett avancerat problem genom att konstruera en prototyp och/eller realistisk simulator för en relevant del av ett trådlöst system. Lösningen ska redovisas muntligt och skriftligt. Projektplaner och övrig projektdokumentation ska framställas. Lösningen ska även innehålla en utvärdering av de ekonomiska aspekterna av den valda tekniska lösningen.

 Den teori som krävs för att utföra denna typ av analys/implementering examineras antingen med en skriftlig tentamen eller med muntliga och skriftliga redovisningar.

Lärandemål

Hudvudmålet med kursen är att integrera studentens tidigare studier i kommunikationssystem, ekonomi och ledarskap och att studenten skall tillämpa, fördjupa och bredda sina färdigheter och kunnande om trådlösa kommunikationssystem och erhålla en färdighet att arbeta i en projektgrupp för att lösa avancerade problem, som är så sammansatta att de kräver kompetens från mer än ett område för sin lösning. Studenten ska även lära sig metoder för att analysera, simulera och/eller göra en prototypimplementation av relevanta delar av trådlösa system.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående kursstuderande: 180hp samt engelska B eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

EQ1210 Introduktion till signalteori

IK2500 Radiokommunikation grundkurs

EQ2310 Digital kommunikation

eller motsvarande

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteraturen väljs utifrån det specifika projektet.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Tentamen, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

TEN1 Skriftlig eller muntlig examen, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

PRO1 Projektuppgift, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Slutbetyg vägs samman från de två examinationsmomenten.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mats Bengtsson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EQ2435

Ges av

EES/Teknisk informationsvetenskap

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd