Hoppa till huvudinnehållet

EQ2443 Projekt i informationsbehandling 7,5 hp

En grupp om 2-7 studenter skall lösa en projektuppgift vars mål är att innan ett visst datum framställa en prototyp som uppfyller en given specifikation. Det är studenternas uppgift att själva planera och utföra arbetet, d.v.s. en projektplan skall skrivas och följas. I projektplanen specificeras vilka delprojekt som projektet består av, i vilken ordning som delprojekten skall genomföras, när de skall vara klara och vem eller vilka inom gruppen som skall utföra arbetet.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan EQ2443 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

En grupp om 2-7 studenter skall lösa en projektuppgift vars mål är att innan ett visst datum framställa en prototyp som uppfyller en given specifikation. Det är studenternas uppgift att själva planera och utföra arbetet, d.v.s. en projektplan skall skrivas och följas. I projektplanen specificeras vilka delprojekt som projektet består av, i vilken ordning som delprojekten skall genomföras, när de skall vara klara och vem eller vilka inom gruppen som skall utföra arbetet.

Grupperna sätts ihop av kursansvarig baserat på studenternas preferenser. Det är dock inte alltid möjligt att möta alla studenters önskemål, d.v.s. vissa studenter kan tvingas att arbeta med projektuppgifter som inte är deras förstaval. Detta gäller också fördelningen av arbetsuppgifter inom gruppen.

Det finns ett flertal tänkbara lösningar till projektuppgifterna . Studenterna kommer därför under projektets gång att ställas inför många praktiska problem som kräver ingenjörsmässiga beslut. Deltagarna lär sig därmed att inhämta de nödvändiga teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att lösa en projektuppgift.

Kursen avslutas med en muntlig redovisning och en demonstration av prototypen. Under projektets gång skall skriftlig dokumentation framställas. Kraven på den muntliga och skriftliga redovisningen liknar de krav som ställs på ett examensarbete.

Varje student skall fokusera på ett eller ett fåtal av områdena DSP-programmering, PC-programmering, annan programmering (t.ex. smart-phone), projektstyrning, algoritmutveckling och inhämtande av specialkunskap. Stöd i form av föreläsningar, litteratur och on-line information, finns för alla dessa uppgifter.

Teknologerna ska också skriva en "reflektiv dagbok" under arbetets gång, där de dokumenterar bevis för sitt lärande. Sådana bevis kan t.ex. vara prestandakurvor med förklaringar eller redogörelser för användandet av metoder/verktyg och detaljerade beskrivningar av tekniska problem som uppstått under arbetets gång. 

Lärandemål

Studenten skall efter genomgången kurs kunna arbeta i grupp för att lösa ett tekniskt problem och tillämpa de teoretiska kunskaper som inhämtats i tidigare kurser inom signal- och informationsbehandling och relaterade ämnen. Studenten skall också kunna dokumentera och redovisa ett projektarbete.

Studenten skall dessutom kunna inhämta kunskaper för ett specifikt tillämpningsområde och kunna utföra

•                     enklare DSP-programmering, och/eller

•                     enklare PC-programmering och/eller

•                     enklare programmering av annan plattform t.ex smart-phone och/eller

•                     enklare praktisk projektstyrning, och/eller

•                     praktisk algoritmutveckling (från teori till test och förfining på prototyp).

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Individuell antagning till kursen.

Rekommenderade förkunskaper

EQ1220 Signalteori eller EQ1270 Stokastiska signaler och system eller motsvarande

Antagen till och en klar avsikt att ta minst en av:

EQ2300  Digital signalbehandling,

EQ2310 Digital kommunikation

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Relevant litteratur beror på vald projektuppgift.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

PRO1 - Projekt, 7.5hp

Teknologernas betyg avgörs av deras uppfyllelse av lärandemålen. Projektuppgifterna är så konstruerade att de indirekt tvingar studenterna att uppnå lärandemålen. Framgången för en grupps leverabler (där prototypen och slutrapporten är de viktigaste) är ett mått på summan av gruppens kunskaper inom lärandemålen. För att avgöra de  individuella teknologernas kunskaper beaktas bland annat följande 1) de uppgifter som tilldelas en viss gruppmedlem i projektplanen och i veckorapporterna 2) framgången för gruppen på dessa specifika områden 3)  den reflektiva dagboken, där teknologerna uppmanas presentera bevis för sitt lärande i förhållande till lärandemålen 4) observationer som gruppassistenter och den kursansvarige gör i projektlaboratoriet under kursens gång.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EQ2443

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ming Xiao

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.