Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursen behandlar principer för kodning av tal, ljud, video och grafik vid låg bithastighet. Källkodningsteknik, till exempel skalär- och vektorkvantisering, ortogonala transformer och linjär prediktion presenteras och deras verkningssätt analyseras teoretiskt. De teoretiska begränsningarna för källkodare diskuteras.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan EQ2845 (VT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen introducerar principerna för informationsteori och källkodning, diskuterar grundläggande källkodningsbegrepp och ger praktisk erfarenhet för utvalda populära källkodningsalgoritmer. Kursen innehåller ämnen som information och entropi, förlustfri kodning, Shannons brusfria källkodningssats, förstörande kodning, rate-distorsion, Shannons brusiga källkodningssats, skalär- och vektorkvantisering, transform- och prediktiv-kodning.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna

- Beskriva och använda principerna för informationsteori, som entropi, ömsesidig information, asymtotisk ekvipartition, databehandling, prefixkoder, Krafts ojämlikhet, brusfri källkodning, maximum entropi, rate-distorsion, brusig källkodning, Shannons nedre gräns, baklängeskanal, omvänd vattenfyllning, energikoncentration, etc. för att utveckla källkodningsalgoritmer,

- Utveckla källkodningsmetoder för förlustfri kodning, som Huffman-kodning, aritmetisk kodning, Lempel-Ziv-kodning, universell källkodning,

- Utveckla källkodningsmetoder för förstörande kodning, som skalär- och vektorkvantisering, Lloyd-Max-kvantisering, entropi-begränsad kvantisering, högtakts-kvantisering, transformkodning, prediktiv kodning,

- Implementera (till exempel med MatLab) och bedöma den utvecklade källkodningsmetoden / algoritmen,

- Förklara kodningsdesignalternativ med hjälp av principerna för informationsteori,

- Utveckla källkodningsmetoder för ett givet källkodningsproblem,

- Modellera och bedöma källkodningsmetoder med hjälp av principerna för informationsteori,

- Analysera givna källkodningsproblem, identifiera och förklara utmaningar, föreslå möjliga lösningar, och förklara den valda designen.

För högre betyg ska deltagarna också kunna

- Lösa mer avancerade problem inom alla områden som nämns ovan.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående kursstudent: 120 hp samt Engelska B eller motsvarande

Rekommenderas: EQ1220 Signalteori eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

EQ1220 Signalteori eller motsvarande kunskaper.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

T.M. Cover and J.A. Thomas, “Elements of Information Theory,” John Wiley & Sons, Inc., New York.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Hemuppgifter 1.5 ECTS (G/U). Skriftlig tentamen 6 ECTS (A-F).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Markus Flierl

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EQ2845

Ges av

EECS/Intelligenta system

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Markus Flierl (mflierl@kth.se)

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.