F1D5314 Modellering och simulering 7,5 hp

Modelling and Simulation

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Efter fullgjord kurs ska studenten ha tillägnat sig fördjupade kunskaper om följande delmoment avseende energi- och inomhusklimatmodellering i byggnader:

 • Simulering av inomhusklimat och energisystem i byggnader, möjligheter och begränsningar
 • Olika simuleringsprogram
 • Neutral Model Format (NMF)
 • IDA ICE verktyget (eller motsvarande) för modulär simulering
 • Komponentmodeller i NMF
 • Metoder för visualisering av simulerade och uppmätta värden
 • Utförande och värdering av systemstudier

Lärandemål *

Kursens målsättning är att förmedla fördjupade kunskaper inom modellering/simulering av inomhusklimat och energisystem i byggnader. Kursen behandlar:

 • Metoder för modellering av inomhusklimat och energisystem i byggnader
 • Användning av modelleringsverktyget IDA ICE för modulär simulering
 • Systemstudier av byggnaders termiska egenskaper, luftströmning i byggnader samt klimatstyrande installationer
 • Analys av funktionen och energianvändningen hos klimatstyrande installationer

Frågeställningarna behandlas mot bakgrund av det övergripande målet att uppnå hög resurseffektivitet (energi, vatten mm), hög kvalitet på inneklimatet, hög brukarnöjdhet, samt optimal byggnadsprestanda.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnad eller motsvarande och en grundkurs inom inneklimat/energisystem/installationsteknik eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs inför varje kursomgång och meddelas i kursprogrammet.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

Ingen information tillagd

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ivo Martinac

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Hållbara byggnader

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ivo Martinac (im@kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Denna kurs är nedlagd och ersatt med FAF3508 Modellering och simulering 7,5 hp.

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Hållbara byggnader