F1F5404 Fastighetsteknik, historisk översikt 7,5 hp

History of Enclosure, Land Tenure, Taxation..

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursinnehållet kan sammanfattas i följande punkter som avser äldre förhållanden samt utvecklingsförlopp:

 • Äganderätt till jord.
 • Begränsade markanknutna rättigheter.
 • Äldre former för skifte och jorddelning.
 • Äldre former för fastighetsbestämning.
 • Äldre former för fastighetssamverkan.
 • Stadsjordens utveckling.
 • Panträttens utveckling.
 • Köp av fast egendom, inskrivning av rättigheter.
 • Fastighetsbeskattning.
 • Den rättsliga regleringen av infrastruktur.

Lärandemål *

Det övergripande målet med kursen är att ge fördjupade kunskaper om fastigheter, markanknutna rättigheter samt markanvändning i ett historiskt perspektiv. Stor vikt läggs vid sammanhängande utvecklingslinjer, dvs. relationer mellan dagens system och äldre fastighetstekniska former.

Kursupplägg

Kursen bedrivs som en serie föreläsningar. Varje kursdeltagare ska förbereda och hålla en två timmar lång föreläsning (2 x 45 min.) inom ett valt ämnesområde med anknytning till fastighetstekniska aspekter i ett historiskt perspektiv.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Påbörjade forskarstudier inom ämnesområdena fastighetsteknik, fastighetsrätt eller fastighetsekonomi.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Som en del av övningsuppgiften ska kursdeltagarna själva söka relevant litteratur (artiklar, rapporter och böcker). Vissa förslag till referenslitteratur kommer att ges vid kursstart.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

Ingen information tillagd

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Godkänd övningsuppgift samt närvaro på föreläsningar (ÖVN1; 7,5 hp)

Betygsskala:

G (godkänd)/U (underkänd)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Peter Ekbäck

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Fastighetsvetenskap

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Peter Ekbäck, peter.ekback@abe.kth.se

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Fastighetsvetenskap