Hoppa till huvudinnehållet

F1L5202 Högpresterande betongkonstruktioner 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan F1L5202 (VT 2017–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen kan bestå av en teoretisk eller en experimentell studie. Alternativt kan kursen genomföras som en litteraturstudie.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna redogöra för funktionen hos och konstruktionsprinciper för högpresterande betongkonstruktioner.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Civilingenjörsexamen inom husbyggnads- och anläggningsteknik samt behörighet till utbildning på forskarnivå

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas inför kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

Ingen information tillagd

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Godkänd skriftlig projektrapport

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Anders Ansell

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Betongbyggnad

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Doc Anders Ansell, 08-790 7041, anders.ansell@byv.kth.se

Övrig information

Denna kurs är nedlagd och ersatt med FAF3118 Högpresterande betongkonstruktioner 7,5 hp.

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Betongbyggnad