F4H5616 Skadeutveckling vid förhöjd temperatur 9,0 hp

Damage Development at Elevated Temperature

Vid användning av material vid hög temperatur förändras mikrostrukturen på olika sätt. T ex förgrovas partikelstrukturen, och kaviteter och sprickor bildas. Dessa förändringar betecknas som en materialskada eftersom de försämrar egenskaperna och minskar materialets livslängd. Kursens mål är skapa förståelse av materialskadan och kunskap om hur man modellerar den, så att man kan minimera dess uppkomst.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

  • Krypdeformation och brott. Oxidation och högtemperaturkorrosion. Kavitetsbildning
  • Spänningsanalys, referensspänning
  • Linjär elastisk och elastoplastisk brottmekanik
  • Dislokationsmekanismer. Skadeutveckling
  • Finitelementmetoder

Lärandemål *

Vid användning av material vid hög temperatur förändras mikrostrukturen på olika sätt. T ex förgrovas partikelstrukturen, och kaviteter och sprickor bildas. Dessa förändringar betecknas som en materialskada eftersom de försämrar egenskaperna och minskar materialets livslängd. Kursens mål är skapa förståelse av materialskadan och kunskap om hur man modeller den, så att man kan minimera dess uppkomst.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Antagen till forskarutbildning

Grundläggande materialvetenskapliga kunskaper

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande materialvetenskapliga kunskape

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

G A Webster and R A Ainsworth, High temperature component life assessment, Chapman & Hall, London (1994)

Föreläsningsanteckningar

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

Ingen information tillagd

Examination *

Ingen information tillagd

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Pavel Korzhavy

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Pavel Korzhavy (pavelk@kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Materialvetenskap