Hoppa till huvudinnehållet

F6L5025 Teknik och hälsa 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan F6L5025 (VT 2016–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Forskningsledare går samman för att presentera och förklarar teoretiska och metodologiska grunder för sina respektive discipliner genom exempel från viktiga delar av den egna forskningen. I workshopen diskuteras styrkor och svagheter hos ansatserna och tillämpningar inom andra områden diskuteras. Kursen har en betoning på hållbarhet inom teknik och hälsa.Ämnen som täcks av dessa workshops är:

 • Människor och teknik i samspel
 • Bilder i biomedicin
 • Mänskliga toleranser och fysiologi i extrema miljöer
 • Att leverera vård
 • Att få innovationer att fungera
 • Säkra medicintekniska produkter, regelverk och standarder
 • Hållbarhet i teknik och hälsa

Lärandemål

Kursen ger de studerande förmåga att:

 • Beskriva och relatera till olika typer av samverkan mellan teknik, medicin, hälso- och sjukvård
 • beskriva begreppen ontologi, representativitet, validitet, slutledning
 • kritiskt analysera styrkor och svagheter hos de teorier och metoder som används inom området teknik, medicin, hälso- och sjukvård
 • jämföra metodologiska förhållningssätt inom fältet teknik och hälsa och dra slutsatser om relevans och tillämpbarhet i de egna doktorandprojekten
 • reflektera över vad begreppet hållbar utveckling kan innebära inom det egna doktorandprojektet samt inom fältet teknik och hälsa utifrån sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter

Kursupplägg

Ett antal halvdags-workshops som fokuserar på olika forskningsområden och metoder inom teknik och hälsa (INL - 4,5 hp; PRO - 3 hp)

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till utbildning på forskarnivå vid KTH eller KI

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteratur kring varje forskningsområde motsvarande ett pensum på två arbetsdagar per workshop. Litteraturen tillhandahålls före workshops

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

Ingen information tillagd

Examination

Ingen information tillagd
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.
 1. Aktivt deltagande i samtliga alla workshops
 2. Skriftlig uppgift kopplad till varje workshop som laddas upp samt förberedelseuppgifter och genomgång av litteratur
 3. En skriftlig rapport på 5-8 sidor som ger en teoretisk översikt och reflektioner över de olika forskningsområden som presenteras, samt en kritisk tillämpning av teorier och metoder på egen forskning
 4. Muntlig presentation på ovan med opposition av annan students/grupps arbete

Övriga krav för slutbetyg

Uppfyllande av kraven enligt ovan; uteblivet workshopdeltagande kan ersättas med en extra skriftlig redogörelse, att missa två är inte tillåtet.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Peta Sjölander

Forskarkurs

Forskarkurser på STH/Systemsäkerhet och organisation