Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

FAF3203 Modalanalys 9,0 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan FAF3203 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen kan bestå av en teoretisk eller en experimentell studie. Alternativt kan kursen genomföras som en litteraturstudie.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna redogöra för genomförandet av ett fördjupande projektarbete inom området.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Civilingenjörsexamen inom husbyggnads- och anläggningsteknik samt behörighet till utbildning på forskarnivå

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas inför kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRO1 - Projektarbete, 9,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Projektet kan redovisas muntligt eller skriftligt efter överenskommelse med examinator.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Raied Karoumi (raidk@kth.se)

Övrig information

Denna kurs ersätter F1C5002 Modalanalys 9,0 hp.

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Brobyggnad inkl stålbyggnad