Hoppa till huvudinnehållet

FAF3304 Träkemi för biokompositer som byggnadsmaterial 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan FAF3304 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen kommer att utforska grundläggande kemi hos socker, cellulosa, hemicellulosa, lignin och extraktivämnen. Den kommer även att omfatta struktur och egenskaper hos trä på makro-, mikro- och molekylär nivå. Mekanismer för fuktsorption, och -desorption, biologisk attack, vädernedbrytning och termisk nedbrytning av trä kommer att undersökas. Vidhäftning och adhesion kommer att belysas genom diskussioner relaterat till egenskaper hos byggnadsmaterial både i form av solidträ och träkompositer. Kemisk, kall plasma och termisk modifiering av trä kommer att diskuteras, och de mekanismer som styr olika egenskapsförbättringar kommer att studeras. Slutligen kommer användningen av fibrer för tredimensionella kompositer, filter, sorbenter och geotextilier att diskuteras.

Lärandemål

Trä och andra bioresurser har begränsats från många marknader på grund av att de ändrar dimensioner med förändrad fukthalt, bryts ner termiskt, samt att de bryts ned av mikroorganismer och ultraviolett energi. För det mesta har vi lärt oss att konstruera och bygga runt dessa brister. Egenskaperna hos trä, i allmänhet, är ett resultat av kemin hos cellväggsploymererna. Trä är ett tredimensionellt biokompositmaterial bestående av ett sammankopplande nätverk av cellulosa, hemicellulosa och lignin med mindre mängder extraktivämnen och oorganiska ämnen. Egenskaperna hos trä, biokompositer och byggmaterial kan inte förstås eller förbättras utan kännedom om cellväggskemin, polymermatriser och materialvetenskap.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörighet till utbildning på forskarnivå

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

CRC "Handbook of Wood Chemistry and Wood Composites" redaktörskap och samförfattad av Professor Roger Rowell.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: P, F
  • UPP1 - Essä, 3,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAF3304

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Magnus Wålinder (walinder@kth.se)

Övrig information

Denna kurs ersätter FAF3301 Träkemi för biokompositer som byggnadmaterial  7,5 hp.

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Byggnadsmaterial