Hoppa till huvudinnehållet

FAF3703 Computational Fluid Dynamics, CFD, i design och utveckling 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FAF3703 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

CFD simuleringar har delvis ersatt mätningar vid dimensionering och utformning av systemlösningar, inomhusmiljöer och produkter. CFD användaren måste vara förtrogen med teori och praktiska tillämpningar för att kunna förstå och utvärdera simulerade resultat. Partiella differentialekvationer och ekvationer för inkompressibel strömning strömning behandlas. Finita volymmetoden, som används här, är en ledande metod vid utvärdering av termisk komfort, luftburna föroreningars rörelsemönster och hälsoaspekter i inomhusmiljöer.

Lärandemål

Kursen introducerar CFD metodik med tillämpningar inom teknisk design och utveckling. Strömningsprocesser och systemparametrar som påverkar inomhusklimat, energianvändning och hälsoaspekter i inomhusmiljöer studeras.

Kursupplägg

 • Partiella differentialekvati
 • Navier-Stokes ekvationer
 • Turbulensmodeller
 • Diskretisering av ekvationer
 • Randvillkor och startvärden
 • Pre-processing och beräkningsnät
 • Lösning av strömningsekvationerna (Fluent)
 • Konvergens
 • Post-processing
 • Validering av resultat

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet till doktorandstudier i byggvetenskap med inriktning mot huskonstruktion, inklusive en grundkurs i mekanik.

Kursen är främst riktad till doktorander inom strömningsmekanik, energi, inomhusklimat och huskonstruktion eller liknande ämnesområden.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

H.K. Versteegh and W. Malalasekera. An Introduction to Computational Fluid Dynamics –The Finite Volume Method, Pearson Education Limited, Harlow, England, 2007.

J. Tu, G.H. Yeoh and C. Liu, Computational Fluid Dynamics – A Practical Approach, Elsevier, 2008.

Q. Chen and J. Srebric. How to Verify, Validate, and Report Indoor Environment Modeling CFD Analyses, ASHRAE RP-1133, ASHRAE 1791 Tullie Circle, NE Atlanta, GA 30329-2305, 2001.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • LAB1 - Laboration, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laboration, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Stefan Larsson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAF3703

Ges av

ABE/Hållbara byggnader

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Sasan Sadrizadeh +46 8 790 87 51 (Sasan.Sadrizadeh@byv.kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Hållbara byggnader