FAF3704 Strömnings- och klimatteori 7,5 hp

Fluid and Climate Theory

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Hur inomhusklimat och luftföroreningar påverkar människors hälsotillstånd och termiska komfort behandlas i kursen. Upplevelsen av drag (lokal avkylning) kan ges som exempel. Den beror av luftens temperatur, men också av luftens hastighet och turbulensintensitet i rummet.

Halten av föroreningar och temperaturen i ett rum beror inte endast av ventilationsflödet och värmekällorna utan även av blandningsförhållandena i rummet, dvs. hur luft och värmeflöden fördelas i rummet. Kraven på inneklimatet och därmed på installationerna varierar med behovet, dvs. hur utrymmet skall användas.

Lärandemål *

Forskningen inom ämnet Strömnings- och klimatteori tar upp frågeställningar om hur inomhusklimatet påverkar människors hälsa, välbefinnande och aktivitet. Inom ämnesområdet studeras viktiga styrparametrar för inomhusklimat och hur dessa kan omvandlas i mätbara riktvärden för miljö och funktionskrav.

Kursupplägg

 • Grundläggande strömningsmekanik
 • Navier- Stokes ekvationer och CFD simulering – en introduktion
 • Inomhusklimatets påverkan på människan
 • Fysikaliska klimatfaktorer
 • Luftdistribution och klimatkontroll
 • Exempel för utvärdering

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Grundläggande behörighet till doktorandstudier i huskonstruktion, mekanik, energi eller motsvarande. Grundkurs i strömningsmekanik krävs.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Y.A. Cengel and J.M.Cimbala, Fluid Mechanics Fundamentals and Applications, McGraw-Hill, Inc., 2006 ISBN-13:978-007-125764-0  or  ISBN-10:007-125764-0.

Achieving the desired indoor climate, Studentlitteratur, Lund, 2003 (Art. No. 31541).

Relevanta tidskriftsartiklar och konferensartiklar.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

 • RAP1 - Litteraturuppgift, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Stefan Larsson

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAF3704

Ges av

ABE/Hållbara byggnader

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Sasan Sadrizadeh +46 8 790 87 51 (Sasan.Sadrizadeh@byv.kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Hållbara byggnader