FAG3101 Seminariedeltagande i avancerad GIScience 7,5 hp

Seminar on Geographic Information Science

Genom seminarier och literaturstudier introducerar denna kurs doktorander till hur ämnet geografisk informationsvetenskap har utvecklats under de senaste decennierna. Specifika ämnen kommer att bestämmas beroende på både studentens intresse och lärarens expertis.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Litteraturstudier i större GIS tidskrifter (t.ex. International Journal of Geographic Information Science) och konferenser (t.ex. the International Conferences on Geographic Information Science och Conferences on Spatial Information Theories). Veckorapporter och seminarier.

Lärandemål *

Genom seminarier och literaturstudier introducerar denna kurs doktorander till hur ämnet geografisk informationsvetenskap har utvecklats under de senaste decennierna. Specifika ämnen kommer att bestämmas beroende på både studentens intresse och lärarens expertis.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Masterexamen i geoinformatik, datavetenskap, operationsanalys eller ämnesliknande ingenjörvetenskaper. Bra engelska kunskaper förutsättas (minsta betyg B eller liknande intyg).

Rekommenderade förkunskaper

Masterexamen i geoinformatik, datavetenskap, operationsanalys eller ämnesliknande ingenjörvetenskaper. Bra engelska kunskaper förutsättas (minsta betyg B eller liknande intyg)

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • PRO1 - Projektuppgift, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Takeshi Shirabe

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAG3101

Ges av

ABE/Geoinformatik

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Takeshi Shirabe 08-7906363, shirabe@kth.se

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Geoinformatik