FAG3103 Nätverksanalys 7,5 hp

Network Analysis

Genom läsuppgifter, föreläsningar, seminarier och laborationer introducerar denna kurs doktorander i nätverks- och grafteoretiska algoritmer relevanta för användare av geografiska informationssystem (GIS), hur algoritmerna är utformade i befintliga GIS-program och hur/vilka andra algoritmer borde implementeras i framtida GIS program. Praktiska exempel ges för att motivera GIS-användning för nätverksanalyser och behov av effektiva beräkningsförfaranden för att lösa relevanta problem.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen inleds med en översyn av kapaciteten hos befintliga GIS, och sedan fokuserar på hur man formulera relevanta väg- och flödesproblem, t.ex. "shortest path problem", "maximum flow problem" och "minimum cost flow problem" och hur man löser dem algoritmiskt. Exempel kommer att introduceras och diskuteras avseende användning, komplexitet och möjliga lösningsmetoder.

Lärandemål *

Genom läsuppgifter, föreläsningar, seminarier och laborationer introducerar denna kurs doktorander i nätverks- och grafteoretiska algoritmer relevanta för användare av geografiska informationssystem (GIS), hur algoritmerna är utformade i befintliga GIS-program och hur/vilka andra algoritmer borde implementeras i framtida GIS program. Praktiska exempel ges för att motivera GIS-användning för nätverksanalyser och behov av effektiva beräkningsförfaranden för att lösa relevanta problem.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Masterexamen i geoinformatik, datavetenskap, operationsanalys eller ämnesliknande ingenjörvetenskaper. Bra engelska kunskaper förutsätts (minsta betyg B eller liknande intyg).

Rekommenderade förkunskaper

Masterexamen i geoinformatik, datavetenskap, operationsanalys eller ämnesliknande ingenjörvetenskaper. Bra engelska kunskaper förutsättas (minsta betyg B eller liknande intyg).

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ravindra K. Ahuja, Thomas L. Magnanti, James B. Orlin, Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications by, Prentice Hall, 1993.


Ravindra K. Ahuja, Thomas L. Magnanti, James B. Orlin, Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications by, Prentice Hall, 1993.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • PRO1 - Projektuppgift, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Takeshi Shirabe

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Geoinformatik

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Takeshi Shirabe 08-7906363 shirabe@th.se

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Geoinformatik