FAG3109 Visualisering av geoinformation 7,5 hp

Visualization of Geoinformation

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kartsymboler

- Visuella variabler: spacing, storlek, orientering, form, arrangemang, höjd, hue, value, saturation.

- Data klassificering

- Topografisk och tematisk kart- och symboldesign

- Kartdesign för presentation, syntes, analys och utforskning av geografiska data

- Explorativ dataanalys, grafiska tekniker för dataanalys

- 2D, 2.5 D, 3D och 4D-grafik och dess representation

- Temporala data och deras representation

Lärandemål *

Det främsta målet med denna kurs är att lära sig principer för kartografi och tekniker för effektiv visualisering av geografiska data. Efter kursen ska studenten kunna designa analoga och digitala kartografiska produkter med ett befintligt geografiskt informationssystem, och att få kritiskt tänkande viktigt för att undvika att bli vilseledd av kartografiska produkter.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • PRO1 - Projektarbete, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Takeshi Shirabe

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAG3109

Ges av

ABE/Geoinformatik

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Kursen ersätter tidigare kurs med kurskoden F1E5520

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Geoinformatik