Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan FAG3109 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kartsymboler

- Visuella variabler: spacing, storlek, orientering, form, arrangemang, höjd, hue, value, saturation.

- Data klassificering

- Topografisk och tematisk kart- och symboldesign

- Kartdesign för presentation, syntes, analys och utforskning av geografiska data

- Explorativ dataanalys, grafiska tekniker för dataanalys

- 2D, 2.5 D, 3D och 4D-grafik och dess representation

- Temporala data och deras representation

Lärandemål

Det främsta målet med denna kurs är att lära sig principer för kartografi och tekniker för effektiv visualisering av geografiska data. Efter kursen ska studenten kunna designa analoga och digitala kartografiska produkter med ett befintligt geografiskt informationssystem, och att få kritiskt tänkande viktigt för att undvika att bli vilseledd av kartografiska produkter.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRO1 - Projektarbete, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Takeshi Shirabe

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAG3109

Ges av

ABE/Geoinformatik

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Kursen ersätter tidigare kurs med kurskoden F1E5520

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Geoinformatik