FAG3112 Spatial analys 7,5 hp

Spatial Analysis

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kartografisk modellering och multikriterieanalys

Punktmönsteranalys

Rumslig statistik, interpolation och Geographically Weighted Regression (GWR)

Rumslig syntax och urbana morfologi

Cellular automata och agent-based modellering

Rumslig, spatio-temporal och rörelse-mönster informationsutvinning

Lärandemål *

Kursen är utformad för att introducera principerna för rumslig analys och avancerade koncept/tekniker som används för att undersöka, analysera och modellera rumsliga geodata.

Spatial analys är central i GIS: sättet att öka värdet av geospatiala data och omvandla data till information. Därför är målen för kursen 1) att lära eleverna grundläggande begrepp och avancerade tekniker för spatial analys i föreläsningar, 2) att låta eleverna uppleva dessa begrepp och tillämpa dessa tekniker för att lösa realistiska modellproblem i laborationer och 3) att fördjupa dessa begrepp och tekniker genom att kritiskt utvärdera framstående relaterade vetenskapliga artiklar i seminarier. Förutom att tillämpa koncept och tekniker kommer laboratoriearbetet och seminariet att förbereda eleverna att utforma, genomföra och kritiskt utvärdera GIS-projekt. Seminarierna skall stärka elevernas allmänna färdigheter i muntlig presentation när de presenterar vetenskapliga artiklar för sina kamrater. På detta sätt kommer elevernas vetenskapliga förståelse förbättras map. design, presentation och skrivförmåga när de läser, sammanfattar och granskar seminararticklar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • PRO1 - Projektarbete, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Gyözö Gidofalvi

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Geoinformatik

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Kursen ersätter tidigare kurs F1E5580

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Geoinformatik