Hoppa till huvudinnehållet

FAG3166 Samtida planeringsteori 3,0 hp

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

- Använda sig av de senaste rönen inom planerinsteori för att vidareutveckla sin egen forskning

- Reflektera över sitt eget och andras arbete i förhållande till de senaste framstegen inom planeringsteori

- Reflektrea över hur hens eget arbete kan bidra till att vidareutveckla forskningsfronten inom planeringsteori

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FAG3166 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

  • Föreläsningar
  • Paper (inlämningsuppgift)
  • Interaktiva workshopdiskussioner

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

  • Använda sig av de senaste rönen inom planeringsteori för att vidareutveckla sin egen forskning
  • Reflektera över sitt eget och andras arbete i förhållande till de senaste framstegen inom planeringsteori
  • Reflektera över hur ens eget arbete kan bidra till att vidareutveckla forskningsfronten inom planeringsteori

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Deltagare i kursen ska vara inskrivna i en forskarutbildning inom samhällsplanering, urbana och regionala studier eller liknande ämne.

Rekommenderade förkunskaper

Deltagare i kursen ska vara inskrivna i en forskarutbildning inom samhällsplanering, urbana och regionala studier eller likanande ämne.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Fastställs senare.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • HEM1 - Hemuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Skriftlig examination (seminariepaper) och aktivt deltagande i workshop.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Jonathan Metzger

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Urbana och regionala studier

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jonathan Metzger jonathan.metzger@abe.kth.se, Maria Håkansson maria.hakansson@abe.kth.se

Övrig information

Deltagare i kursen ska vara inskrivna i en forskarutbildning inom samhällsplanering, urbana och regionala studier eller likanande ämne.

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Urbana och regionala studier