Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalFAG3168 Seminarier i planering och beslutsanalys 7,5 hpAdministrera Om kursen

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

- Presentera och diskutera sitt eget forskningsarbete med utgångspunkt i skriftliga underlag

- Diskutera och formulera konstruktiv kritik av sina kollegors forskningsarbete

- Aktivt delta i ett vetenskapligt samtal

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan FAG3168 (VT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 Presentation av den egna forskningen i form av seminariepapers och korta muntliga presentationer

- Aktivt deltagande i seminariediskussioner

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

- Presentera och diskutera sitt eget forskningsarbete med utgångspunkt i skriftliga underlag

- Diskutera och formulera konstruktiv kritik av sina kollegors forskningsarbete

- Aktivt delta i ett vetenskapligt samtal

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Deltagare i kursen ska vara inskrivna i en forskarutbildning inom samhällsplanering, urbana och regionala studier eller likanande ämne.

Rekommenderade förkunskaper

Deltagare i kursen ska vara inskrivna i en forskarutbildning inom samhällsplanering, urbana och regionala studier eller likanande ämne.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Vetenskapliga papers framlagda inom ramen för seminarieserierna på URS och FMS

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • HEM1 - Hemuppgift, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Presentation av eget arbete på seminarierna samt aktivt deltagande i seminariediskussioner, i enlighet med kurs-PM.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Andrew Karvonen

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAG3168

Ges av

ABE/Urbana och regionala studier

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Andrew Karvonen (apkar@kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Urbana och regionala studier