Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

FAG3173 Uppsats i självreflexiv metodologi 4,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2023 Start 2023-10-30 programstuderande

Anmälningskod

51365

Rubriker med innehåll från kursplan FAG3173 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen baseras på individuellt uppsatsskrivande och seminariediskussioner. Examinationen grundas på en bedömning av den individuella uppgiften såväl som aktivt deltagande i examinationsseminariet.

Lärandemål

Efter genomförande av kursen kommer deltagarna:

- ha förmåga att producera en text som  kritiskt reflekterar över studentens egen forskningspraktik, med utgångspunkt i självreflexiv metodologi

- ha förmåga att i skrift resonera om hur social komplexitet påverkar förutsättningarna för det egna forskningsprojektet

- ha förmåga att identifera och bedöma de epistemologiska och etiska utmaningar som relaterar till ett specifikt forskningsprojekt

- skriftligen redogöra för hur den egna foskningsstrategin relaterar till olika epistemologiska och vetenskapliga ideal

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Samma som de generella antagningskraven för forskarstuderande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Se kurs-PM

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • HEM1 - Hemuppgift, 4,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jonathan Metzger jonathan.metzger@abe.kth.se

Övrig information

Kursen är i första hand utvecklad som ett komplement till och fördjupning av FAG3165.

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Urbana och regionala studier