FAG3173 Uppsats i självreflexiv metodologi 4,5 hp

Essay in Self-reflexive Methodology

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen baseras på individuellt uppsatsskrivande och seminariediskussioner. Examinationen grundas på en bedömning av den individuella uppgiften såväl som aktivt deltagande i examinationsseminariet.

Lärandemål *

Efter genomförande av kursen kommer deltagarna:

- ha förmåga att producera en text som  kritiskt reflekterar över studentens egen forskningspraktik, med utgångspunkt i självreflexiv metodologi

- ha förmåga att i skrift resonera om hur social komplexitet påverkar förutsättningarna för det egna forskningsprojektet

- ha förmåga att identifera och bedöma de epistemologiska och etiska utmaningar som relaterar till ett specifikt forskningsprojekt

- skriftligen redogöra för hur den egna foskningsstrategin relaterar till olika epistemologiska och vetenskapliga ideal

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Samma som de generella antagningskraven för forskarstuderande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Se kurs-PM

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • HEM1 - Hemuppgift, 4,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Jonathan Metzger

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAG3173

Ges av

ABE/Urbana och regionala studier

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jonathan Metzger jonathan.metzger@abe.kth.se

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Kursen är i första hand utvecklad som ett komplement till och fördjupning av FAG3165.

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Urbana och regionala studier