Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan FAG3174 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Detta är en kurs om globaliseringens nätverk som avser att ge studenterna en teoretisk och kritisk förståelse av samspelet mellan globalisering, stadsplanering och stadsutformning (urban design). Kursen är ett försök att tolka den förändring globaliseringen innebär för kultur, ekonomi, sociala kontakter och våra stadsrum.  Samtida rumsliga praktiker kan beskrivas som en dynamisk social övning, vilken är kontextualiserad i en globaliserad konvergens och i föränderliga föreställningar om tid, rum och plats.

Kursen omfattar föredrag/presentationer med efterföljande diskussioner/seminarium vid fem tillfällen (3 timmar per tillfälle). Varje tillfälle kommer att omfatta ett särskilt tema (meddelas vid kursstart). Doktorander förväntas delta aktivt i diskussionen och att inför varje tillfälle läsa obligatorisk litteratur (meddelas vid kursstart). Rekommenderad läsning kommer att meddelas inför varje kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen syftar till att:

1. Konfrontera doktorander med ledande teoretiska förhållningssätt i stadsplanering och stadsutformning (urban design);

2. Ge insikter om forskningens bidrag till ämnesområdet och diskutera relevansen för elevernas egen forskarutbildning och framtida ambitioner;

3. Bidra med en djupare förståelse för de komplexa samband mellan ekonomiska, sociala, politiska och kulturella förhållanden som formar planering och staden i globaliseringens tidevarv;

3. Ge kunskap om den senaste forskningen inom området("state-of-the-art").

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

TBA (Meddelas senare)

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • UPP1 - Uppsats, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Three years of studies in urban planning, regional development, architecture, urban sociology, human geography, physical and town planning, urban economics or similiar. Permission of Course Instructor.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Tigran Haas

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Urbana och regionala studier

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Tigran Haas tigran.haas@abe.kth.se 08-7908504

Övrig information

Kursen ersätter kursen med kurskod F1N5401

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Urbana och regionala studier