Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

FAG3188 Introduktion till hållbarhetsomställning i praktiken i samhällsplaneringens processer 2,5 hp

En introduktionskurs som riktar sig till doktorander i forskarskolan TRANSPLACE. Kursen ger en introduktion till hållbarhetsomställning i skärningspunkten mellan transportplanering och urban utveckling, samt praktiknära forskningsmetoder.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2023 Start 2023-10-30 programstuderande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P2 (2,5 hp)

Varaktighet

2023-10-30
2024-01-15

Studietakt

17%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2023 Start 2023-10-30 programstuderande

Anmälningskod

51371

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2023 Start 2023-10-30 programstuderande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan FAG3188 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Introduktion till gränssnittet mellan samhällsplanering och transportplanering
 • Introduktion till utmaningar inom hållbarhetsomställning i samhällsplaneringspraktiken
 • Introduktion till reflexiva och praktiknära forskningsmetoder

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Beskriva ämnesområdena och deras samband.
 • Demonstrera och diskutera utmaningar inom hållbarhetsomställningar i samhällsplaneringspraktiken.
 • Reflektera över olika praktiknära forskningsmetoders fördelar och utmaningar.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Forskarstuderande och postdoktorer antagna inom forskarskolan TRANSPLACE

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • SEM1 - Seminarier, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Urbana och regionala studier